Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst en de adviezen van de Onderwijsraad

8 december 2017 | Studie

Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst van het kabinet Rutte-III bevat diverse ambities en een groot aantal beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs. De Onderwijsraad herkent daarin veel thema’s en discussies die in de afgelopen jaren in zijn adviezen aan bod zijn gekomen of aandacht zullen krijgen in adviezen waaraan de raad momenteel werkt.

De raad heeft een overzicht gemaakt van wat hij heeft geadviseerd omtrent de in het regeerakkoord opgenomen beleidsvoornemens en van de relatie tussen lopende adviestrajecten en het regeerakkoord. De notitie omvat:

Hoofdstuk 1: Inleiding; onder andere de Onderwijsraad en zijn taken

Hoofdstuk 2: Kansen en talenten; onderwijsachterstanden, het curriculum, toetsing, overgangen, doorstroom en startkwalificatie, passend onderwijs en onderwijs en zorg

Hoofdstuk 3: Ruimte, vertrouwen en verantwoording: bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en onderwijsveld, bekostiging en toezicht en verantwoording

Hoofdstuk 4: Sterke docenten: leraarschap, lerarenopleidingen en het lerarenregister

Hoofdstuk 5: Krimp en kleine scholen

Hoofdstuk 6: Vrijheid van onderwijs

Hoofdstuk 7: Groen onderwijs

Hoofdstuk 8: Krachtig beroepsonderwijs: beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en leven lang leren

Hoofdstuk 9: Hoger onderwijs: internationalisering en Engels, kwaliteit(safspraken) en de studievoorschotmiddelen en selectie, flexibiliteit en maatwerk

Hoofdstuk 10: Vluchtelingen en onderwijs

Telkens worden in een tabel adviezen aan specifieke beleidsvoornemens gekoppeld, waarna hoofdpunten uitgelicht worden. De nadruk ligt op recente adviezen. In de dossiers op deze website zijn meer uitvoerige overzichten te vinden van door de raad ingenomen posities. Onder publicaties zijn de uitgebrachte adviezen integraal te vinden.

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen