2018

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Trendcomplex voor het onderwijsstelsel

  14 december 2018 | Studie

  Verder lezen ›

 • Naar nieuwe comfortzones

  14 december 2018 | Studie

  Verder lezen ›

 • Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

  14 december 2018 | Advies

  De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; en (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel.

  Verder lezen ›

 • Curriculumvernieuwing

  13 december 2018 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het proces van curriculumvernieuwing. Hoe kan curriculumvernieuwing zo worden georganiseerd dat het een duurzame bijdrage levert aan onderwijskwaliteit?

  Verder lezen ›

 • Toets wijzer

  13 december 2018 | Advies

  Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen in dit advies om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk.

  Verder lezen ›

 • Acquis leraren

  7 november 2018 | Studie

  Deze publicatie van Sardes geeft een overzicht van adviezen die de Onderwijsraad in de periode 2009-2017 heeft uitgebracht op het terrein van de leraar en de lerarenopleiding. Tevens besteedt deze publicatie aandacht aan de reacties op deze adviezen.

  De publicatie is een vervolg op een in 2009 verschenen publicatie.

  Verder lezen ›

 • Ruim baan voor leraren

  7 november 2018 | Advies

  Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag gesteld: Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur zo worden vormgegeven dat ze op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren?

  Verder lezen ›

 • Briefadvies wetsvoorstel burgerschapsopdracht

  27 september 2018 | Advies

  De Onderwijsraad adviseert om de wettelijke opdracht voor burgerschapsonderwijs te richten op democratie. Hij doet dat in reactie op een conceptwetsvoorstel van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister wil de doelstelling en uitgangspunten van het burgerschapsonderwijs verduidelijken. De Onderwijsraad steunt die intentie. Toch is de raad kritisch over het wetsvoorstel. Daarbij gaat het zowel om de onderbouwing van het voorstel als om de invulling van het begrip burgerschap.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2019

  18 september 2018 | Advies

  Het Werkprogramma 2019 biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2019 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Plezier in bewegen

  10 september 2018 | Advies

  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Sporten en bewegen is volgens de raden belangrijk en hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden

  4 juli 2018 | Advies

  De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de bekostiging van het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

  25 juni 2018 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom havo-vwo.

  Verder lezen ›

 • Advies inzake aanvraag Erasmus College Maurik

  6 juni 2018 | Advies

  Twee stichtingen hebben bij de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media bekostiging aangevraagd voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs met meerdere richtingen als grondslag: het Erasmus College Rivierenland in Maurik en de havo-afdeling van het Tjalling Koopmans College in Harderwijk. De minister heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd naar aanleiding van deze bekostigingsaanvragen.

  Verder lezen ›

 • Advies inzake aanvraag Tjalling Koopmans College

  6 juni 2018 | Advies

  Twee stichtingen hebben bij de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media bekostiging aangevraagd voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs met meerdere richtingen als grondslag: het Erasmus College Rivierenland in Maurik en de havo-afdeling van het Tjalling Koopmans College in Harderwijk. De minister heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd naar aanleiding van deze bekostigingsaanvragen.

  Verder lezen ›

 • Internationalisering in het hoger onderwijs

  29 mei 2018 | Advies

  In het hoger onderwijs is internationalisering enerzijds al vergevorderd. De afgelopen jaren hebben hogescholen, universiteiten en overheden zich ervoor ingezet. Anderzijds dienen zich diverse dilemma’s en vragen aan. Onlangs is discussie ontstaan over verengelsing en een toenemende instroom van buitenlandse studenten. Die discussie roept de vraag op naar de betekenis van internationalisering voor de kwaliteit van het hoger onderwijs.

   

  Verder lezen ›

 • Advies Passend onderwijs opnieuw onder de aandacht

  28 mei 2018 | Advies

  In deze brief komt de raad kort terug op eerdere aanbevelingen uit het advies Passend onderwijs uit 2016 in het licht van recente ontwikkelingen en nieuw onderzoek. De raad beoogt hiermee aanknopingspunten te bieden voor een nadere uitwerking van beleidsvoornemens rondom passend onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Lerarentekorten

  28 mei 2018 | Advies

  De Onderwijsraad wijst in een brandbrief aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  op de ernst van de lerarentekorten. De raad pleit voor het instellen van een taskforce Lerarentekorten.

  Verder lezen ›

 • Een krachtige rol voor schoolleiders

  19 april 2018 | Advies

  Schoolleiders vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. De Onderwijsraad doet in dit advies drie aanbevelingen die gericht zijn op versterking van de positie van schoolleiders. De raad pleit voor een gemeenschappelijk beroepsbeeld, voor een integraal systeem van leiderschapsontwikkeling en voor ruimte voor de strategische rol van schoolleiders.

  Verder lezen ›

 • Duurzaamheid als richting in het onderwijs

  23 maart 2018 | Advies

  In dit advies buigt de raad zich op verzoek van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de vraag of duurzaamheid is aan te merken als een richting in de zin van de planningssystematiek van de Wet op het voortgezet onderwijs. Gelet op het huidige, vooralsnog geldende kader, dat is gebaseerd op de betekenis die in de rechtspraak en eerdere adviezen van de raad aan het begrip richting is gegeven, adviseert de raad om duurzaamheid niet aan te merken als richting in de zin van de onderwijswetten. Of het thema duurzaamheid aandacht in het onderwijs verdient, is in dit advies niet aan de orde.

  Verder lezen ›