Bestuurlijke verhoudingen

Hoe kan de overheid zijn grondwettelijke zorg voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs het best organiseren? Het gaat steeds om de verhouding en de balans tussen sturing van de overheid en ruimte voor onderwijsinstellingen om hun onderwijs naar eigen inzicht in te richten.

 • Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

  7 september 2017 | Advies

  Volgens de Onderwijsraad is het tijd om goed te kijken naar de rol van gemeenten op onderwijsterrein. De raad roept het Rijk op om een breed samengesteld beraad over dit onderwerp te organiseren. Hij geeft dat beraad tien principes mee als denk- en afwegingskader en hij formuleert zeven agendapunten.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit in het hoger onderwijs

  28 augustus 2015 | Advies

  De raad heeft zich op verzoek van de Minister van Onderwijs gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. Bij de beantwoording van die vraag staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

  Verder lezen ›

 • Wetsvoorstel samenwerkingsscholen

  22 april 2015 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. De raad is kritisch over het wetsvoorstel en adviseert om het te heroverwegen en op een aantal punten aan te passen.

  Verder lezen ›

 • Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan

  3 november 2014 | Advies

  Dit advies richt zich op de vraag hoe de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening bevorderd kan worden. De raad vindt dat een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren een gezamenlijk uitgangspunt in de samenwerking zou moeten zijn. Daarvoor is het nodig dat schoolbesturen een actievere rol spelen in het lokale overleg met gemeenten. Ook zou de jeugdhulpverlening een structureel onderdeel moeten worden van de ondersteuningsstructuur op school.

  Verder lezen ›

 • Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem

  2 oktober 2014 | Advies

  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad onderzocht of de commissie-Dijsselbloem (2008) tot structurele verandering van de onderwijspolitiek heeft geleid. Ook beantwoordt de raad de vraag of er aanleiding is het huidige onderwijsbeleid te veranderen.

  Verder lezen ›

 • Een smalle kijk op onderwijskwaliteit

  4 november 2013 | Advies

  In deze derde editie van de Stand van educatief Nederland geeft de raad een analyse van het Nederlandse onderwijs. Hoe staat het onderwijs er voor? Is het goed voorbereid op de toekomst? De raad constateert dat het Nederlands onderwijs het in internationale vergelijkingen goed doet. Maar hij signaleert daarnaast een aantal risico's. Om deze risico's te verkleinen formuleert de raad een drietal uitdagingen voor het onderwijsbeleid.

  Verder lezen ›

 • Publieke belangen dienen

  16 april 2013 | Advies

  De verdeling van verantwoordelijkheden in het Nederlandse onderwijs luistert nauw. De overheid moet zich ervan vergewissen dat aanbieders van onderwijs zich bewegen binnen de kaders die de wet stelt.

  Verder lezen ›

 • Geregelde ruimte

  16 februari 2012 | Advies

  In 2011 presenteerde het kabinet in diverse actieplannen de ambitie om de onderwijskwaliteit te verhogen en leerprestaties te verbeteren. De Onderwijsraad heeft op al deze actieplannen afzonderlijk gereageerd. Het advies Geregelde ruimte beschouwt de diverse actieplannen op hoofdlijnen van beleid op de langere termijn. De raad ondersteunt de ambities van het kabinet om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Hij doet enkele aanbevelingen om een goede balans te houden tussen centrale normstelling en de noodzakelijke variëteit in het stelsel.

  Verder lezen ›

 • Verzelfstandiging in het onderwijs II

  23 november 2010 | Advies

  Dit advies aan de Tweede Kamer vormt een vervolg op het advies Verzelfstandiging in het onderwijs 1. Het gaat na hoe grote schoolbesturen een passend model van interne organisatie realiseren. Er worden verschillende modellen gebruikt en er is veel mogelijk. In algemene zin vindt de raad dat het debat over de 'menselijke maat' scherper kan worden gevoerd; hij geeft daarvoor in dit advies een aantal handreikingen. Uitverkocht.

  Verder lezen ›

 • Verzelfstandiging in het onderwijs I

  11 mei 2010 | Advies

  In dit advies gaat de raad na hoe het beste kan worden ingegaan op initiatieven van ouders die een bepaald onderwijsaanbod willen realiseren, dat (nog) niet bestaat binnen het schoolbestuur waaronder de school van hun kinderen valt. De raad bepleit een zorgvuldige procedure, waarbij pas in laatste instantie externe verzelfstandiging (afsplitsing) aan de orde kan komen. 

  Verder lezen ›