Bestuurlijke verhoudingen

Hoe kan de overheid zijn grondwettelijke zorg voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs het best organiseren? Het gaat steeds om de verhouding en de balans tussen sturing van de overheid en ruimte voor onderwijsinstellingen om hun onderwijs naar eigen inzicht in te richten.

 • Ouders als partners

  17 februari 2010 | Advies

  Dit advies gaat over de positie en betrokkenheid van ouders in het onderwijs. De raad onderscheidt drie posities van ouders: als individueel rechthebbende, als partner van de school en als lid van een ouder-ouderverband. De aanbevelingen van de raad richten zich op een koerswijziging van het landelijk beleid: verdere uitbouw van de positie als rechthebbende zal niet veel extra opleveren, beter is te koersen op een verdere uitbouw van de twee andere posities. 

  Verder lezen ›

 • De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs

  29 november 2008 | Advies

  Fusies en schaalvergroting in het onderwijs brengen risico's met zich mee: minder keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, en minder maatschappelijk draagvlak van de school. Daarom wil de raad omvangrijke fusies vooraf toetsen op noodzakelijkheid en effectiviteit.

  Verder lezen ›

 • Leraarschap is eigenaarschap

  12 september 2007 | Advies

  De leraar moet weer eigenaar worden van zijn vak. Onderwijsgevenden hebben de laatste jaren op scholen invloed verloren, managers hebben invloed gewonnen. Het is tijd om de twee groepen weer in een positieve relatie tot elkaar te brengen.

  Verder lezen ›

 • Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen?

  30 oktober 2006 | Advies

  Reserveer het begrip ‘governance' voor deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen in het onderwijs én voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden. Zorg daarom voor een goede verdeling en deling van bevoegdheden in het systeem (‘checks and balances').

  Verder lezen ›

 • Degelijk onderwijsbestuur

  6 december 2004 | Advies

  Door schaalvergroting, deregulering en gewijzigde financieringsstromen neemt het belang van goed intern toezicht in het onderwijs toe. Instellingen moeten het toezicht op hun bestuur beter organiseren, zodat zij het vertrouwen van belanghebbenden kunnen behouden. Daarvoor is een verandering van de onderwijswetgeving nodig.

  Verder lezen ›

 • Wat scholen vermogen

  8 januari 2002 | Advies

  De ene school kan beter uit de voeten met beleidsvrijheid - meer autonomie - dan de andere. Hoeveel vrijheid een school aan kan is afhankelijk van zijn beleidsvoerend vermogen. De raad pleit ervoor om variatie in autonomie mogelijk te maken voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

  Verder lezen ›