Financiering

Onderwijs wordt voor een groot deel uit publieke middelen betaald. De besteding van de middelen moet op een doelmatige manier plaatsvinden. Daarbij spelen onderwijskundige en pedagogische afwegingen een belangrijke rol.

 • Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  5 oktober 2015 | Advies

  Begin juli 2015 heeft de minister van OCW de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gepubliceerd. De Onderwijsraad heeft op verzoek van de minister advies uitgebracht over deze agenda.

  Verder lezen ›

 • Een goede start voor het jonge kind

  2 juli 2015 | Advies

  Op 2 juli sprak de Onderwijsraad met de Tweede Kamer over Een goede start voor het jonge kind. In dit adviesgesprek pleitte de Onderwijsraad voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

  Verder lezen ›

 • Overgangen in het onderwijs

  3 maart 2014 | Advies

  De raad constateert dat overgangen in het onderwijs nu niet soepel genoeg verlopen. De raad pleit voor het centraal stellen van het belang van leerlingen tijdens overstapmomenten en werkt dit uitgangspunt uit in drie aanbevelingen.

  Verder lezen ›

 • Grenzen aan kleine scholen

  14 februari 2013 | Advies

  Vooral in dunbevolkte gebieden merken scholen, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, de gevolgen van dalende leerlingenaantallen. Dat zal de komende jaren alleen maar sterker worden. Klassen en scholen worden kleiner; dat is niet alleen duur, maar het zet ook de onderwijskwaliteit onder druk. Scholen sluiten of fuseren en dat kan ten koste gaan van de variëteit van het onderwijsaanbod. In dit advies doet de raad aanbevelingen om ook in krimpgebieden zorg te dragen voor sterke scholen en de pluriformiteit van het bestel.

  Verder lezen ›

 • Zicht op een macrodoelmatig opleidingsaanbod

  26 juni 2012 | Advies

  Het opleidingsaanbod moet zo goed mogelijk aansluiten op de vraag van deelnemers en van de (toekomstige) arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moet het aanbod op een efficiënte manier worden georganiseerd. Er is sprake van een macrodoelmatig opleidingsaanbod als deze verschillende aspecten met elkaar in balans zijn. De Onderwijsraad doet in dit advies aanbevelingen voor verbetering  van de macrodoelmatigheid van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. 

  Verder lezen ›

 • Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

  5 april 2012 | Advies

  Er moet ruimte komen voor het stichten van scholen op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Het recht van leerlingen op goed onderwijs staat echter voorop. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs garandeert, voorziet in een maatschappelijke behoefte en komt in aanmerking voor overheidsbekostiging. Om dit mogelijk te maken is een ruimere interpretatie nodig van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt. Uitverkocht.

  Verder lezen ›

 • Wijziging van de Wet studiefinanciering

  22 juli 2011 | Advies

  De Onderwijsraad reageert in dit advies op het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000. Deze wijziging houdt verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor masteropleidingen in het sociaal leenstelsel.

  Verder lezen ›

 • Naar doelmatiger onderwijs

  13 november 2009 | Advies

  Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid. Doelmatigheid is echter geen doel op zich. De Onderwijsraad wil stimuleren dat scholen zich sterker richten op het bereiken van een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit met de huidige middelen. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst is legitiem. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het versterken van doelmatigheidsbesef. Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog. En ook kan met de huidige inzet van middelen en personeel een beter resultaat worden bereikt. 

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?

  24 juli 2007 | Advies

  Experimenteer met bonussen voor meer kwaliteit in het hoger onderwijs. Op dit moment is bijzondere kwaliteit nog geen factor bij de bekostiging. De raad wil dat de overheid hier ervaring mee opdoet.

  Verder lezen ›

 • Doelgericht investeren in onderwijs

  29 juni 2006 | Advies

  Investeer meer publiek en privaat geld in het onderwijs. Besteed het aan maatregelen die het hoogste rendement opleveren en waarvan de effecten bewezen zijn.

  Verder lezen ›