Kwaliteit

Voor goed onderwijs zijn basisvaardigheden als rekenen en taal uiteraard cruciaal. Maar dat is niet het enige. Onderwijs van hoge kwaliteit wordt uiteindelijk door veel meer onderdelen bepaald, zoals andere vakinhouden, burgerschap en advanced skills.

 • Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!

  28 juni 2012 | Advies

  Cultuureducatie hoort thuis in het hart van het onderwijs: daar wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Momenteel heeft het vakgebied een marginale plek in het curriculum van de school. Leraren missen inhoudelijke handvatten en voelen zich niet deskundig genoeg. De culturele sector, waar zij veelal een beroep op doen, is onoverzichtelijk en versnipperd. Het is belangrijk dat scholen zélf de regie gaan voeren over cultuureducatie en hun omgeving hierbij betrekken. De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen verschillende aanbevelingen om de kwaliteit van cultuureducatie te versterken.

  Verder lezen ›

 • Een stevige basis voor iedere leerling

  20 juni 2011 | Advies

  De Onderwijsraad ondersteunt in grote lijnen de kabinetsplannen voor het primair onderwijs, zoals die zijn neergelegd in het actieplan Basis voor presteren. Hij staat positief tegenover de in het actieplan voorgestelde maatregelen om opbrengstgericht te werken. Op enkele punten acht de raad verbetering van het actieplan mogelijk. Hij formuleert vier aanbevelingen.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs vormt

  29 maart 2011 | Advies

  Besteden scholen en leraren tegenwoordig nog wel aandacht aan vorming van leerlingen? Deze vraag was voor de Eerste Kamer aanleiding om advies te vragen van de Onderwijsraad. De vraag van de Eerste Kamer is begrijpelijk. Aandacht voor vorming lijkt grotendeels te zijn verdwenen, niet alleen uit het onderwijs maar uit de samenleving als geheel. Maatschappelijke instituties die vroeger een belangrijke vormende rol vervulden, zoals gezin, kerk en school, hebben sterk aan betekenis ingeboet.

  Verder lezen ›

 • Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

  28 februari 2011 | Advies

  In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet onderwijs. De raad stelt dat er ruimte is voor het verhogen van het kennisniveau van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om deze ruimte te benutten is inzet op kwaliteit gekoppeld aan hoge eisen nodig. De raad formuleert vier aanbevelingen om te komen tot een kwaliteitsverhoging van het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Uitgebreid onderwijs

  15 december 2010 | Advies

  In discussies over het onderwijs ligt een te grote nadruk op de minimum(uren)norm en wordt onvoldoende naar voren gebracht dat leerlingen en studenten regelmatig meer tijd aan onderwijs besteden. De raad stelt een ambitieuzere insteek voor en wil extra aanbod van onderwijs en het extra gebruik hiervan stimuleren. Dit sluit aan bij de ambitie van Nederland om in de top vijf van kenniseconomieën te komen, en bij het daarmee samenhangende belang van bredere talentontwikkeling.

  Verder lezen ›

 • Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

  26 mei 2010 | Advies

  Uitbreiding van het basisonderwijs met een pedagogisch aanbod voor alle driejarigen, gekoppeld aan een herziening van de kleuterperiode. Dat stelt de Onderwijsraad voor, om zo de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van alle jonge kinderen te stimuleren.

  Verder lezen ›

 • Kaders voor de referentieniveaus

  24 juli 2009 | Advies

  Het advies Kaders voor de referentieniveaus geeft commentaar bij het voorstel van wet tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.

  Verder lezen ›

 • Examens in het vmbo

  23 april 2009 | Advies

  Net als in havo en vwo kan volgens de raad ook in het vmbo de eis worden gesteld van maximaal één 5 voor de basisvakken Nederlands en Engels, mits daarbij voor de beroepsgerichte leerwegen Engels wordt vervangen door het beroepsgerichte programma.

  Verder lezen ›

 • Partners in onderwijsopbrengst

  17 december 2008 | Advies

  De onderwijsinspectie constateerde in 2008 dat het onderwijs te weinig ‘opbrengstgericht' is: er is te weinig aandacht voor het verbeteren van cognitieve prestaties. De raad vindt dat het verbeteren hiervan een zaak is van alle betrokkenen: de school, leraren, ouders en leerlingen. Uitverkocht.

  Verder lezen ›

 • Vreemde talen in het onderwijs

  19 juni 2008 | Advies

  Nederlanders spreken hun talen minder goed dan zij zelf denken. De Europese ambities om iedere scholier een minimumniveau te laten bereiken in twee vreemde talen, worden in ons land niet gehaald. De raad adviseert om kinderen eerder een vreemde taal te leren.

  Verder lezen ›