Nooit uitgeleerd

Leren vindt niet alleen plaats in een formele context binnen het initiële onderwijs. Ook buiten (en na) de reguliere onderwijspaden zijn er veel gelegenheden tot leren. De raad vindt het van belang dat de context hiervoor op een goede manier kan worden benut.

 • Vakmanschap voortdurend in beweging

  13 oktober 2016 | Advies

  De Onderwijsraad heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan, zowel voor het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren. De raad adviseert regioregie meer te benutten en pleit daarnaast voor het hervormen van de O&O-fondsen en het instellen van een persoonlijk postinitieel scholingsbudget.

  Verder lezen ›

 • Meer kansen voor kwetsbare jongeren

  12 december 2013 | Advies

  Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Door hogere eisen wordt het voor kwetsbare jongeren echter moeilijker om deze minimale basis te verwerven. Dit advies richt zich op de vraag hoe ook deze jongeren voorbereid kunnen worden op een zelfstandige en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

  Verder lezen ›

 • Over de drempel van postinitieel leren

  26 juni 2012 | Advies

  Goed initieel onderwijs is de voornaamste manier om duurzame inzetbaarheid van burgers te garanderen. De praktijk laat echter zien dat een deel van de jongeren het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Voor deze groep van laagopgeleiden heeft de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de raad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.

  Verder lezen ›

 • Een diploma van waarde

  13 oktober 2010 | Advies

  De centrale overweging in dit advies is dat leerlingen, studenten, vervolgopleidingen en potentiële werkgevers vertrouwen moeten kunnen stellen in de examinering in het Nederlandse onderwijs. De waarde van de behaalde diploma's staat of valt hiermee. De raad geeft in dit advies een aantal oplossingsrichtingen die dit vertrouwen kunnen versterken.

  Verder lezen ›

 • Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

  9 juli 2009 | Verkenning

  Het publieke onderwijs voor volwassenen zou meer deeltijdmogelijkheden moeten aanbieden, de examencommissies in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs kunnen hun rol in het volwassenenonderwijs sterker profileren. Het private onderwijs voor volwassenen kan strikter worden gelegd langs de lat van het Europees Kwalificatiekader en de afrondende diplomering na het volgen van een veelheid aan cursussen vraagt om een zekere vorm van toezicht.

  Verder lezen ›

 • Richtpunten bij onderwijsagenda's

  29 mei 2008 | Advies

  De raad vergelijkt zes strategische agenda's voor het onderwijs en adviseert erover. Het gaat om agenda's voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, het afgesloten convenant over het Actieplan Leerkracht en het Actieplan rond Leren en Werken.

  Verder lezen ›

 • De helft van Nederland hoogopgeleid

  1 december 2005 | Advies

  De Nederlandse regering wil het percentage hoger opgeleiden binnen de beroepsbevolking verhogen van 24% naar 50%. Dit is nodig om een van de sterkste kenniseconomieën ter wereld te worden. De raad steunt dit streven en ziet drie manieren om het te verwezenlijken.

  Verder lezen ›

 • Tot hier en nu verder

  30 november 2004 | Advies

  Jongeren die de school voortijdig verlaten moeten op kosten van de samenleving een vaardigheidsbepaling doen die uitwijst wat zij geleerd hebben. Met de uitkomsten kan een onderwijsprogramma op maat worden gemaakt, dat alsnog leidt tot het minimale niveau nodig voor de arbeidsmarkt (mbo-2).  

  Verder lezen ›

 • Werk maken van een leven lang leren

  5 november 2003 | Advies

  Om mee te draaien in onze kenniseconomie moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden voortdurend ontwikkelen. ‘Een leven lang leren' geeft ze daarvoor de beste kansen. De raad wil het leren in alle levensfasen stimuleren.

  Verder lezen ›

 • Een leven lang leren in het bijzonder in de bve-sector

  31 maart 1998 | Advies

  Diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden ertoe dat onderwijs niet langer een voorbereiding kan bieden voor de gehele beroepsloopbaan. Een systeem van meer permanente opleiding en scholing – een leven lang leren – wordt noodzakelijk. De Onderwijsraad heeft in zijn advies vier typen competenties onderscheiden; hij adviseert op grond daarvan dat naast beroepsprofielgerelateerde competenties ook leer- en loopbaancompetenties in de kwalificatiestructuur voor de bve-sector worden uitgewerkt.

  Verder lezen ›