Referentieniveaus

De Onderwijsraad is van mening dat er objectieve standaarden moeten zijn voor wat kinderen op een bepaald moment moeten weten en kunnen. Deze leeslijn laat zien wat de raad hierover in de loop der tijd heeft gezegd.

 • Meer kansen voor kwetsbare jongeren

  12 december 2013 | Advies

  Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Door hogere eisen wordt het voor kwetsbare jongeren echter moeilijker om deze minimale basis te verwerven. Dit advies richt zich op de vraag hoe ook deze jongeren voorbereid kunnen worden op een zelfstandige en waardevolle positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

  Verder lezen ›

 • Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

  28 februari 2011 | Advies

  In dit advies reageert de Onderwijsraad op de aankondiging door de minister van Onderwijs van een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet onderwijs. De raad stelt dat er ruimte is voor het verhogen van het kennisniveau van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om deze ruimte te benutten is inzet op kwaliteit gekoppeld aan hoge eisen nodig. De raad formuleert vier aanbevelingen om te komen tot een kwaliteitsverhoging van het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Een diploma van waarde

  13 oktober 2010 | Advies

  De centrale overweging in dit advies is dat leerlingen, studenten, vervolgopleidingen en potentiële werkgevers vertrouwen moeten kunnen stellen in de examinering in het Nederlandse onderwijs. De waarde van de behaalde diploma's staat of valt hiermee. De raad geeft in dit advies een aantal oplossingsrichtingen die dit vertrouwen kunnen versterken.

  Verder lezen ›

 • Kaders voor de referentieniveaus

  24 juli 2009 | Advies

  Het advies Kaders voor de referentieniveaus geeft commentaar bij het voorstel van wet tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.

  Verder lezen ›

 • Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht

  3 april 2009 | Advies

  Het advies Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht levert commentaar op het Wetsvoorstel goed bestuur, goed onderwijs. Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen van wetten, die een slagvaardiger bestuur van onderwijsinstellingen mogelijk moeten maken.

  Verder lezen ›

 • Richtpunten bij onderwijsagenda's

  29 mei 2008 | Advies

  De raad vergelijkt zes strategische agenda's voor het onderwijs en adviseert erover. Het gaat om agenda's voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, het afgesloten convenant over het Actieplan Leerkracht en het Actieplan rond Leren en Werken.

  Verder lezen ›

 • Presteren naar vermogen

  1 februari 2007 | Advies

  Ga onderpresteren tegen door maatwerk te leveren in het primair en voortgezet onderwijs. Naar schatting tien procent van het totaal aantal leerlingen kan op alle begaafdheidsniveaus beter presteren dan het nu doet.

  Verder lezen ›

 • Koers primair onderwijs: werken aan gezamenlijke doelen

  29 september 2004 | Advies

  Koers Primair Onderwijs, het meerjarenbeleidsplan van het ministerie van OCW, bevat een visie op de toekomst van het primair onderwijs. De raad oordeelt positief over het langetermijnbeleid (tot 2010). Toch vindt de raad dat de koers op twee punten moet worden bijgesteld.

  Verder lezen ›

 • De kern van het doel

  25 april 2002 | Advies

  De commissie Wijnen stelt een herziening voor van de kerndoelen basisonderwijs. De raad staat daar positief tegenover, maar doet twee aanvullende aanbevelingen: ontwikkel leerstandaarden en handhaaf Engelse taal als een verplicht vak op de basisschool (en in Friesland de Friese taal).

  Verder lezen ›

 • Aansturing van onderwijskansen

  7 juni 2000 | Advies

  Scholen en gemeenten verdienen steun bij het bestrijden van onderwijsachterstanden. Volgens de raad zijn de oorzaken van die achterstanden zo divers en complex dat voor de bestrijding daarvan één oplossing niet mogelijk is.

  Verder lezen ›