Toezicht

Toezicht vindt plaats in verschillende contexten (intern en extern) en vanuit verschillende perspectieven (naleving, stimuleren van kwaliteit). Dit toezicht moet zowel zorgen voor naleving en regels, als voor voldoende ruimte voor initiatieven van onderwijsinstellingen.

 • De volle breedte van onderwijskwaliteit

  10 mei 2016 | Advies

  Er is toenemende aandacht voor de brede opdracht van scholen. Het breder opvatten geeft echter nog weinig richting aan het onderwijs. De raad gaat in dit advies in op de vraag hoe een brede opvatting van kwaliteit richting kan geven aan het onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Publieke belangen dienen

  16 april 2013 | Advies

  De verdeling van verantwoordelijkheden in het Nederlandse onderwijs luistert nauw. De overheid moet zich ervan vergewissen dat aanbieders van onderwijs zich bewegen binnen de kaders die de wet stelt.

  Verder lezen ›

 • Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

  5 april 2012 | Advies

  Er moet ruimte komen voor het stichten van scholen op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Het recht van leerlingen op goed onderwijs staat echter voorop. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs garandeert, voorziet in een maatschappelijke behoefte en komt in aanmerking voor overheidsbekostiging. Om dit mogelijk te maken is een ruimere interpretatie nodig van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt. Uitverkocht.

  Verder lezen ›

 • Vernieuwd toezicht

  10 april 2009 | Advies

  De Onderwijsraad geeft in dit advies commentaar op de voorgenomen wijzigingen van de WOT (Wet op het onderwijstoezicht). Deze wijzigingen beogen een nieuw kader te scheppen voor het toezicht van de Onderwijsinspectie. 

  Verder lezen ›

 • Doortastend onderwijstoezicht

  1 februari 2006 | Advies

  De onderwijsinspectie legt de nadruk op stimulerend toezicht: ze moedigt scholen aan de onderwijskwaliteit continue te verbeteren. In de toekomst moet de inspectie niet alleen kunnen stimuleren, maar ook streng kunnen optreden.

  Verder lezen ›

 • Wat scholen toevoegen

  14 augustus 2003 | Advies

  Wat draagt een basisschool bij aan de kennis en vaardigheden van een kind? Om de toegevoegde waarde te bepalen, wil de raad de leerprestaties van een kind in groep 3 afzetten tegen de prestaties van hetzelfde kind aan het eind van de basisschool, in groep 8. Ook invloeden van buitenaf moeten worden meegeteld.

  Verder lezen ›

 • Wat scholen vermogen

  8 januari 2002 | Advies

  De ene school kan beter uit de voeten met beleidsvrijheid - meer autonomie - dan de andere. Hoeveel vrijheid een school aan kan is afhankelijk van zijn beleidsvoerend vermogen. De raad pleit ervoor om variatie in autonomie mogelijk te maken voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

  Verder lezen ›