Onderwijsraad buigt zich met nieuw werkprogramma over onderwijsprestaties

Wat is nodig om de onderwijsprestaties te verbeteren? Hoe kunnen onderwijsbesturen worden versterkt? En wat zijn de kansen en risico’s van ‘Europa’ voor het Nederlandse onderwijssysteem en onderwijsbeleid? Het Werkprogramma 2022 schetst welke adviezen en verkenning de Onderwijsraad in 2022 uitbrengt.

De Onderwijsraad is het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs. De raad heeft het Werkprogramma 2022 opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.

Adviezen van de Onderwijsraad in 2022

De Onderwijsraad ziet het hele onderwijs onder grote druk staan en worstelen met capaciteit, van basisschool tot universiteit. Het leraren- en schoolleiderstekort trekt daarop de komende jaren nog een extra zware wissel.

Gelet op deze grote druk kiest de raad voor een kort werkprogramma in 2022 met twee onderwerpen waar veel aandacht naar uitgaat, en een lange termijnvraagstuk dat ogenschijnlijk achter de horizon ligt.
 

In 2022 brengt de Onderwijsraad adviezen uit over:

  • Basisvaardigheden: er bestaat al een aantal jaren zorg over de afnemende onderwijsprestaties in taal en rekenen/wiskunde. Wat is er nodig om het niveau van die basisvaardigheden te verhogen?
  • Onderwijsbesturen: een veranderende omgeving, toenemende complexiteit en nieuwe opgaven voor het onderwijs vragen om doordenking van de rol en positie van onderwijsbestuur. Hoe kunnen onderwijsbesturen worden versterkt?
  • De betekenis van ‘Europa’ voor het Nederlandse onderwijs: De Europese Unie speelt op het terrein van onderwijs voornamelijk een beleidsondersteunende en coördinerende rol. Wat zijn de kansen en risico’s van Europa voor het Nederlandse onderwijssysteem en onderwijsbeleid?

Over de Onderwiijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.