Vacatures

Vacatures

Onderwijsraad zoekt drie nieuwe leden

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. Als onafhankelijk adviesorgaan geeft de raad al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit leidt tot gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De raad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. Daarnaast denken leerlingen en studenten van diverse leeftijden en schooltypen van de JongerenOnderwijsraad mee over de toekomst van het onderwijs.

De leden worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Ze worden benoemd voor vier jaar, en zijn daarna nog maximaal twee keer herbenoembaar.

De raad breidt tussentijds uit, omdat de raad toewerkt naar een benoemingsmodel volgens een rooster van aftreden. Naast de wervingsprocedure voor drie nieuwe leden, loopt er een herbenoemingsprocedure voor het raadslid met het profiel leraar. De overige leden zijn benoemd tot 2027.

Werkwijze van de Onderwijsraad

De vraag aan de Onderwijsraad om een advies uit te brengen kan afkomstig zijn van de Eerste of Tweede Kamer of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook gemeenten kunnen de Onderwijsraad om advies vragen bij kwesties over onderwijshuisvesting. Daarnaast brengt de Onderwijsraad uit eigen beweging adviezen uit over relevante onderwijsthema’s. De adviezen worden voorbereid en uitgewerkt door het stafbureau dat de Onderwijsraad ondersteunt. De directeur van het stafbureau is tevens secretaris van de raad.

Alle leden van de Onderwijsraad nemen deel aan de raadsvergaderingen waarin de adviezen worden besproken. Per advies wordt uit de raad een commissie samengesteld, bestaande uit een commissievoorzitter en een aantal leden, ondersteund door het stafbureau. Zij bereiden de adviezen voor die vervolgens worden voorgelegd aan de Onderwijsraad. De raad als geheel bespreekt de adviezen en stelt ze vast. Dat betekent dat alle raadsstukken door iedereen worden gelezen en voorbereid.

De Onderwijsraad kent een multidisciplinaire samenstelling en vormt een mix van  wetenschappelijke expertise in en rond het onderwijs, en praktijkervaring, zoals van leraren en schoolleiders. Ook op andere gronden is de raad zo divers mogelijk samengesteld.

Voor meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de Onderwijsraad zie deze link Over ons | Onderwijsraad Hier zijn ook het werkprogramma en jaarverslag te vinden.

Profiel

De raad zoekt nieuwe leden met de volgende profielen:

Leden met wetenschappelijke expertise
Voor de raad zijn belangrijke aandachtsgebieden: onderwijswetenschappen, pedagogiek, cognitieve psychologie, onderwijseconomie, onderwijsrecht en onderwijssociologie. In aanvulling op de aanwezige wetenschapsgebieden zoekt de raad een onderwijsrechtspecialist en een kandidaat uit het vakgebied onderwijswetenschap.

Lid met lokale politiek-bestuurlijke expertise
Zicht hebben op de keten van samenwerkingspartners in de regio die betrokken zijn bij het onderwijs is van belang voor de raad. De raad zoekt een wethouder van een middelgrote gemeente (tot ca. 200.000 inwoners) met in portefeuille onderwijs of een andere aanpalende sector binnen het sociaal domein, zoals (jeugd)zorg. Ook directeuren onderwijs van grote gemeenten zijn uitgenodigd om te solliciteren.

Kwaliteiten

Van alle raadsleden, inclusief de voorzitter, wordt verwacht dat ze analytisch en conceptueel kunnen denken en daarbij oog houden voor de context van de adviezen: politiek en onderwijspraktijk. Ze hebben interesse in het analyseren en onderbouwen van onderwijsvraagstukken op basis van perspectieven uit onderwijspraktijk en samenleving en vanuit wetenschappelijk en beleidsmatig perspectief. En ze kunnen hier met een kritische en onafhankelijke blik op reflecteren. De leden hanteren een eigen perspectief op onderwijs vanuit hun specifieke achtergrond en expertise en zijn in staat om vanuit een helicopterview naar de werking en het functioneren van het onderwijssysteem te kijken. De leden kunnen vraagstukken op het niveau van het stelsel en het bestel verbinden aan de onderwijspraktijk en andersom, en hebben oog voor de praktische uitvoerbaarheid van adviezen. Elk lid draagt inhoudelijk bij aan alle adviezen en heeft het vermogen om als commissievoorzitter sturing te geven aan een adviestraject.

De overige kwaliteiten zijn:

  • brede interesse hebben in het onderwijs en voor het onderwijs relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
  • actieve bijdrage willen leveren aan vraagstukken die buiten het eigen kennis- of ervaringsdomein liggen;
  • nieuwsgierig zijn en ideeën hebben over vraagstukken in de volle breedte van het onderwijs;
  • onafhankelijke visie op vraagstukken hebben;
  • kritisch zijn;
  • maatschappelijk actief zijn.

De Onderwijsraad streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering bedraagt één dag per week. De Onderwijsraad komt op vrijdag bij elkaar in Den Haag voor raads- en commissievergaderingen. Naast een goede  voorbereiding op en actieve bijdrage aan de vergaderingen, wordt ook van alle leden een actieve bijdrage aan stukken verwacht tijdens schriftelijke rondes binnen een adviestraject.

Soms worden er gastsprekers uitgenodigd of zijn er bijeenkomsten op locatie. Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met alle leden om het eigen functioneren en de kwaliteit van het raadswerk te bevorderen.

Bezoldiging

De vaste vergoeding van 0,2 fte is gebaseerd op schaal 16 van de CAO Rijk. In overleg kan de vergoeding deels of volledig aan de werkgever worden overgemaakt.

Planning gesprekken

U kunt tot en met 30 juni 2024 uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw brief en cv, gericht aan Gerard Baars, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, te e-mailen naar sollicitatie@onderwijsraad.nl. Voor nadere informatie over de inhoud van de vacature verzoeken wij u een e-mail te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het selectieproces wordt voorbereid door het bureau van de Onderwijsraad en uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingadviescommissie die aan de ministers een voordracht uitbrengt voor de vervulling van de vacatures en voor het herbenoemingsproces. Benoeming gebeurt door de Kroon op voordracht van de ministers voor een periode van vier jaar.

Voor de selectiegesprekken heeft de benoemingsadviescommissie de volgende data gereserveerd: maandag 26 augustus, donderdag 29 augustus, maandag 2 september en maandag 9 september.

Stages

De raad wordt bijgestaan door het bureau van de Onderwijsraad. Onze raadsadviseurs zorgen, ieder vanuit hun eigen expertise, voor de inhoudelijke ondersteuning van de raad. Een frisse blik en extra denk- en werkkracht zijn welkom. De Onderwijsraad biedt daarom regelmatig stages aan. We zoeken studenten in de master-fase van hun studie, die geïnteresseerd zijn in onderwijs en onderwijsbeleid en die graag en goed schrijven. 

Je kunt je belangstelling tonen in een stage bij de Onderwijsraad door een motivatiebrief met cv naar secretariaat@onderwijsraad.nl te sturen.

Wil je in het voorjaar stage lopen, mail ons dan vóór 1 oktober. Voor stages in het najaar is de deadline 1 april.