Vacatures

Vacatures

Onderwijsraad zoekt voorzitter

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. Als onafhankelijk adviesorgaan geeft de raad al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit leidt tot gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De raad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. Daarnaast denken leerlingen en studenten van diverse leeftijden en schooltypen van de JongerenOnderwijsraad mee over de toekomst van het onderwijs.

Raadsleden worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Ze worden benoemd voor vier jaar, en zijn daarna nog maximaal twee keer herbenoembaar.

Werkwijze van de Onderwijsraad

De vraag aan de Onderwijsraad om een advies uit te brengen kan afkomstig zijn van de Eerste of Tweede Kamer of het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook gemeenten kunnen de Onderwijsraad om advies vragen bij kwesties over onderwijshuisvesting. Daarnaast brengt de Onderwijsraad uit eigen beweging adviezen uit over relevante onderwijsthema’s. De adviezen worden voorbereid en uitgewerkt door het stafbureau dat de Onderwijsraad ondersteunt. De directeur van het stafbureau is tevens secretaris van de raad.

Alle leden van de Onderwijsraad nemen deel aan de raadsvergaderingen waarin de adviezen worden besproken. Per advies wordt uit de raad een commissie samengesteld, bestaande uit een commissievoorzitter en een aantal leden, ondersteund door het stafbureau. Zij bereiden de adviezen voor die vervolgens worden voorgelegd aan de Onderwijsraad. De raad als geheel bespreekt de adviezen en stelt ze vast. Dat betekent dat alle raadsstukken door iedereen worden gelezen en voorbereid.

De Onderwijsraad kent een multidisciplinaire samenstelling en vormt een mix van praktijkervaring, zoals van leraren en schoolleiders, en wetenschappelijke expertise in en rond het onderwijs. Ook op andere gronden is de raad zo divers mogelijk samengesteld.

Voor meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de Onderwijsraad zie deze link: Over ons|Onderwijsraad. Hier zijn ook het jaarlijkse werkprogramma en jaarverslag te vinden.

Profiel van de voorzitter

De voorzitter:

 • is onafhankelijk, politiek-bestuurlijk sensitief en kan met gezag over onderwijs spreken.
 • heeft wetenschappelijk inzicht in onderwijsonderzoek, onderwijsbeleid en onderwijspraktijk. De voorzitter heeft naast de eigen expertise kennis van en kijk op het brede onderwijsdomein.
 • is hierdoor in staat om bijdragen vanuit inzichten uit andere disciplines en kennis en ervaring uit de onderwijspraktijk op waarde te schatten en hierin inhoudelijke afwegingen te maken.
 • kan zich kritisch verhouden tot de bestaande onderwijspraktijk en onderwijsbeleid en heeft oog voor (technologische) ontwikkelingen en innovaties die van invloed zijn op de samenleving en het onderwijs.
 • heeft bestuurlijke ervaring als voorzitter en kan de Onderwijsraad stevig vertegenwoordigen.
 • heeft scherp inzicht in de onafhankelijke positie van de Onderwijsraad en kan een brug slaan tussen de werelden van wetenschap, politiek en onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.
 • is in staat op een verbindende manier de collegiale raad voor te zitten, ruimte te geven aan ieders inbreng en aan onderlinge discussie en tot gedragen conclusies te komen.
 • treedt als boegbeeld naar buiten en zoekt actief verbinding met veld, politiek en bestuur. De voorzitter heeft ervaring of affiniteit met de politiek-bestuurlijke actoren en processen in Den Haag.
 • heeft ervaring met het realiseren van impact.
 • is bereid zich de communicatiestrategie van de Onderwijsraad eigen te maken en vertegenwoordigt de Onderwijsraad in de media (televisie, radio, kranten, vakbladen, etc.) en bij presentaties, keynotes en bijeenkomsten.
 • geeft op een open en evenwichtige manier invulling aan de nauwe samenwerking met de secretaris-directeur.
 • staat voor een betrokken en inspirerende samenwerking tussen de raad en de collega’s van het bureau van de Onderwijsraad.
 • Voert jaarlijks, samen met de secretaris-directeur, evaluatiegesprekken met alle raadsleden om het eigen functioneren en de kwaliteit van het raadswerk te bevorderen.

Profiel van de raad

Van alle raadsleden, inclusief de voorzitter, wordt verwacht dat ze analytisch en conceptueel kunnen denken en daarbij oog houden voor de context van de adviezen: politiek en onderwijspraktijk. Ze hebben interesse in het analyseren en onderbouwen van onderwijsvraagstukken op basis van perspectieven uit onderwijspraktijk en samenleving en vanuit wetenschappelijk en beleidsmatig perspectief. En ze kunnen hier met een kritische en onafhankelijke blik op reflecteren. De leden hanteren een eigen perspectief op onderwijs vanuit hun specifieke achtergrond en expertise en zijn in staat om vanuit een helicopterview naar de werking en het functioneren van het onderwijssysteem te kijken. De leden kunnen vraagstukken op het niveau van het stelsel en het bestel verbinden aan de onderwijspraktijk en andersom, en hebben oog voor de praktische uitvoerbaarheid van adviezen. Elk lid draagt inhoudelijk bij aan alle adviezen en heeft het vermogen om als commissievoorzitter sturing te geven aan een adviestraject.

De overige kwaliteiten zijn:

 • brede interesse hebben in het onderwijs en voor het onderwijs relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • actieve bijdrage willen leveren aan vraagstukken die buiten het eigen kennis- of ervaringsdomein liggen;
 • nieuwsgierig zijn en ideeën hebben over vraagstukken in de volle breedte van het onderwijs;
 • onafhankelijke visie op vraagstukken durven hebben;
 • kritisch zijn;
 • maatschappelijk actief zijn.

De Onderwijsraad streeft bij de benoeming van de voorzitter en van de andere leden naar evenredige deelneming van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

Tijdsinvestering

De tijdsinzet voor de voorzitter bedraagt gemiddeld 3 dagen per week. De Onderwijsraad komt op vrijdag bij elkaar in Den Haag voor raads- en commissievergaderingen.

Bezoldiging

De vaste vergoeding van is gebaseerd op schaal 18 van de CAO Rijk. In overleg kan de vergoeding deels of volledig aan de werkgever worden overgemaakt.

Planning gesprekken

U kunt tot en met 5 mei 2024 uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw brief en cv, gericht aan de benoemingsadviescommissie, te e-mailen naar sollicitatie@onderwijsraad.nl. Voor nadere informatie over de inhoud van de vacature verzoeken wij u een e-mail te sturen naar sollicitatie@onderwijsraad.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het selectieproces wordt voorbereid door het bureau van de Onderwijsraad en uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingadviescommissie die aan de ministers een voordracht uitbrengt voor de vervulling van de vacatures. Benoeming gebeurt door de Kroon op voordracht van de ministers voor een periode van vier jaar.

Voor de selectiegesprekken heeft de benoemingsadviescommissie de volgende data gereserveerd: dinsdag 28 mei 2024 en woensdag 29 mei 2024.

Stages

De raad wordt bijgestaan door het bureau van de Onderwijsraad. Onze raadsadviseurs zorgen, ieder vanuit hun eigen expertise, voor de inhoudelijke ondersteuning van de raad. Een frisse blik en extra denk- en werkkracht zijn welkom. De Onderwijsraad biedt daarom regelmatig stages aan. We zoeken studenten in de master-fase van hun studie, die geïnteresseerd zijn in onderwijs en onderwijsbeleid en die graag en goed schrijven. 

Je kunt je belangstelling tonen in een stage bij de Onderwijsraad door een motivatiebrief met cv naar stages@onderwijsraad.nl te sturen.

Wil je in het voorjaar stage lopen, mail ons dan vóór 1 oktober. Voor stages in het najaar is de deadline 1 april.

Stagiair projectteam Caribisch Nederland

Voor het najaar van 2024 zijn wij ook specifiek op zoek naar een stagiair die ons projectteam Caribisch Nederland wil versterken. Onze voorkeur gaat uit naar een student (hbo/wo) met kennis van, of ervaring met onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).

Voor deze publicatie verkent de raad op verzoek van de ministers de stand van educatief Caribisch Nederland en onderzoekt de vraag: Hoe kan de overheid de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs op de BES-eilanden borgen? Zie ook de tekst in ons werkprogramma.

Reageren kan tot 10 april 2024 door een motivatiebrief met cv naar stages@onderwijsraad.nl te sturen.