Onderwijsraad publiceert jaarverslag 2019

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is waar de Onderwijsraad ook in 2019 met zes adviezen aan heeft bijgedragen. Zo adviseerde de raad over differentiatie in het onderwijsstelsel, over het bevorderen van de leesvaardigheid van kinderen en over het bij elkaar brengen van de vraag vanuit scholen en het aanbod van educatieve dienstverleners. De Onderwijsraad blikt in zijn jaarverslag over 2019 daarnaast terug op een historisch jaar waarin de raad 100 jaar bestond.

In het jaarverslag geven twee raadsleden en een raadsadviseur een inkijk in de manier waarop de Onderwijsraad zijn werk doet. Zij vertellen over het perspectief van de raad, over hoe de raad komt tot een advies en over de doorwerking van een advies.

Adviezen 2019

In 2019 bracht de Onderwijsraad zes adviezen uit. Naast de adviezen ‘Doorgeschoten differentiatie in het onderwijs’, ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ en ‘Samen ten dienste van de school’ publiceerde de raad ook drie briefadviezen. Deze adviezen gingen over het wetsvoorstel NLQF, over de uitbesteding van de bekostiging aan particulier onderwijs en over duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs. Ook publiceerde de raad een informerende notitie over artikel 23 van de Grondwet om het actuele debat van kennis over dit artikel te voorzien.

Historisch jaar

In verschillende opzichten was 2019 een historisch jaar voor de Onderwijsraad. De raad vierde zijn honderdjarig bestaan; een nieuw samengestelde raad van tien leden nam op 1 januari het stokje over; en er namen voor het eerst in honderd jaar leerlingen plaats in de raadszaal van de Onderwijsraad met de oprichting van de JongerenOnderwijsraad.

Doorkijk naar 2020

In 2020 gaat de Onderwijsraad de volgende adviezen en verkenningen uitbrengen, deels op verzoek van het ministerie van OCW of de Tweede Kamer, deels uit eigen beweging:

  • Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs
  • Inclusiever onderwijs voor leerlingen met een beperking
  • Onderwijs naast het publiek bekostigd aanbod
  • Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek
  • Onderwijstijd.