Onderwijsraad brengt advies Vluchtelingen en onderwijs opnieuw onder aandacht

De Onderwijsraad publiceerde in februari 2017 het advies Vluchtelingen en onderwijs. De afgelopen jaren is dit advies onverminderd actueel gebleken. Gelet op de groeiende druk door de vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Oekraïne, brengt de raad het advies opnieuw onder de aandacht van de Onderwijsministers. Het advies is behulpzaam bij het opschalen en kwalitatief goed inrichten van onderwijs aan vluchtelingen.

De raad constateerde in het advies van 2017 dat het Nederlandse onderwijsstelsel er niet voldoende op voorbereid is om binnen korte tijd veel vluchtelingen van goed onderwijs te voorzien. Ondanks een aantal beleidsmaatregelen is deze situatie nog niet blijvend veranderd. Aanvullende maatregelen en investeringen zijn gewenst om de toegankelijkheid van het onderwijs aan vluchtelingen te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de organisatie efficiënter te maken. Dit is niet alleen voor de vluchtelingen zelf van groot belang, maar ook voor de samenleving als geheel.

De raad adviseert:

  • Geef onderwijs hogere prioriteit in het asielbeleid en stimuleer samenwerking; laat de schoolloopbaan van vluchtelingen zo min mogelijk doorkruisen door verhuizingen.
  • Laat alle vluchtelingenpeuters deelnemen aan voorschoolse voorzieningen ongeacht de achtergrond van hun ouders, en ongeacht de gemeente waar zij worden opgevangen.
  • Investeer in deskundigheid en onderwijsmaterialen; zonder structurele investeringen in deskundigheid en materialen zal de kwaliteit van het onderwijs aan vluchtelingen niet duurzaam verbeteren.
  • Zorg voor goede doorstroom na internationale schakelklassen; knelpunten in de internationale schakelklassen maken dat vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers vaak doorstromen naar de minst uitdagende vormen van vervolgonderwijs, terwijl dat niet de meest passende plek voor hen is.

Tot slot stelt de raad dat het van belang is dat de verantwoordelijkheid voor toegankelijk en goed onderwijs aan vluchtelingen niet alléén bij gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden ligt. Landelijke kaders en regionale samenwerking zijn beide nodig.