Vooraankondiging: 23 maart a.s. publicatie advies over functie extern toezicht

De overheid heeft de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs van voldoende kwaliteit voor iedere leerling en student. En voor de borging hiervan met extern toezicht. De raad publiceert op 23 maart a.s. een advies dat antwoord geeft op de vraag hoe de overheid deze verantwoordelijkheid het best waar kan maken.

In Nederland bestaat al meer dan tweehonderd jaar extern toezicht op het onderwijs vanuit de rijksoverheid. In het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is het extern toezicht vooral belegd bij de Inspectie van het Onderwijs en in het hoger onderwijs bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De taken van de onderwijsinspectie, haar werkwijze en de verhouding tussen de inspectie en de onderwijsinstellingen zijn vastgelegd in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). De organisatie en de werkwijze van de NVAO zijn geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

In 2022 is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestart met een evaluatie van de WOT. Ook zijn er plannen voor een wijziging in het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs in de richting van instellingsaccreditatie. Met het oog op de evaluatie van de WOT en de plannen voor het accreditatiestelsel brengt de Onderwijsraad op verzoek van de ministers van OCW een advies uit over de functie van extern toezicht in het onderwijsbestel. Met welk takenpakket kan het extern toezicht de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs het best borgen?

Het advies wordt woensdag 23 maart a.s. om 15.00 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.