Onderwijsraad zoekt nieuwe leden

De Onderwijsraad is op zoek naar nieuwe leden voor de raadsperiode 2023 – 2026.  De raad zoekt leden met wetenschappelijke expertise op het terrein van onderwijs en leden met praktijkexpertise. Voor een deel van de huidige leden is de zittingstermijn eind 2022 verstreken. De nieuwe leden zullen in januari 2023 aantreden.

Leden worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Een zittingsperiode duurt vier jaar, met de mogelijkheid voor maximaal twee herbenoemingen. De tijdsinzet voor de leden bedraagt een dag per week (0,2 fte). De raad bestaat momenteel tijdelijk uit twaalf leden, na deze benoemingsronde zal de raad tien leden tellen. De Onderwijsraad streeft naar een zo breed en divers mogelijke samenstelling.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. En ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten.

Meer informatie

Een onafhankelijke benoemingadviescommissie brengt een voordracht uit aan de ministers voor de vervulling van de vacatures. Benoeming gebeurt door de Kroon op voordracht van de ministers voor een periode van vier jaar.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.