Denk mee met het advies over Europa en onderwijs

De Onderwijsraad denkt op dit moment na over de betekenis van Europa voor het onderwijs. En dat doen we graag met u. Het Europees beleid dat van invloed is op het Nederlandse onderwijs raakt aan steeds meer onderwijssectoren en reikt soms tot in de klas, praktijklokaal of collegezaal.

Met de invoering van de zogenaamde Europese onderwijsruimte door de Europese Commissie is de samenwerking tussen EU-lidstaten verstevigd. Deels gaat dat via EU-regelgeving op het gebied van onderwijs en aanverwante beleidsterreinen zoals de arbeidsmarkt. Een ander deel gaat meer impliciet via zachte vormen van sturing zoals samenwerking en afstemming (Open Method Coordination). Ook de toenemende Europese samenwerking op andere terreinen zoals zorg, klimaat en digitalisering heeft gevolgen voor het Nederlandse onderwijs.

Adviesvraag

Vanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor de vorm en de inhoud van het Europese onderwijsbeleid. Zo wordt de Europese onderwijsruimte geëvalueerd en vindt een herijking van de doelstellingen plaats. Daarnaast wordt in 2027 gestart met een nieuw Erasmus+ programma. En in 2029 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. In het licht van bovenstaande ontwikkelingen denkt de Onderwijsraad uit eigen beweging na over de betekenis van Europa voor het Nederlandse onderwijs.

Het advies verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Denk mee

Regaeren is niet meer mogelijk.