Nieuwe samenstelling Onderwijsraad per januari 2023

De Onderwijsraad gaat per 1 januari 2023 in een nieuwe samenstelling van start. De ministerraad heeft 21 oktober 2022 ingestemd met de voordracht voor de samenstelling van de Onderwijsraad voor de komende vier jaar. De raad zal elf leden tellen en staat onder voorzitterschap van Edith Hooge. 

Een onafhankelijke benoemingsadviescommissie heeft een voordracht uitgebracht aan de ministers. De leden worden op persoonlijke titel door de Kroon benoemd voor een periode van vier jaar.

Samenstelling per 1 januari

Voor negen personen gaat in januari de benoemingsperiode 2023 – 2026 in:

 • prof. dr. E.H. (Edith) Hooge (voorzitter, herbenoeming), hoogleraar onderwijsbestuur, TIAS, Universiteit van Tilburg
 • dr. O. (Orhan) Agirdag, hoofddocent pedagogische wetenschappen, KU Leuven en universitair docent, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. G.J.J. (Gert) Biesta, hoogleraar ‘Educational Theory and Pedagogy’, University of Edinburgh en hoogleraar ‘Public Education’, Maynooth University
 • prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman (herbenoeming), bijzonder hoogleraar onderwijsrecht, Tilburg Law School en senior adviseur bij Hobéon
 • dr. D.J.M. (Dominique) Majoor, lid College van Bestuur, Koning Willem I College
 • dr. C.J. (Cor) van Montfort (herbenoeming), onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam en research fellow, Universiteit van Tilburg
 • prof. dr. T. (Trudie) Schils, hoogleraar onderwijseconomie, Universiteit van Maastricht
 • drs. L.Y.P. (Luc) Sluijsmans, rector De Nieuwe Internationale School Esprit in Amsterdam
 • prof. dr. S.F. (Susan) te Pas (herbenoeming), hoogleraar cognitieve psychologie, Universiteit Utrecht en decaan University College Utrecht

Daarnaast maken deel uit van de raad in de periode 2021-2024:

 • dr. A. (Esmah) Lahlah, wethouder gemeente Tilburg met de portefeuille Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling
 • D. (Daisy) Mertens MEd, leerkracht 7/8 ondersteuningsklas inclusief onderwijs, brede basisschool De Vuurvogel in Helmond
   

Voorzitter Edith Hooge: “Het werk van de Onderwijsraad is altijd een teamprestatie, ik ervaar de samenwerking binnen de raad als sterk en waardevol. Het is voor mij een eer dat ik voor een tweede termijn als voorzitter ben benoemd en ik kijk uit naar de samenwerking met de nieuwe leden.”

Evenwichtige samenstelling

De benoemingsadviescommissie heeft een keuze gemaakt uit 230 kandidaten. Om te komen tot een zo breed en veelzijdig mogelijke samenstelling van de raad, is een afweging gemaakt op basis van velerlei aspecten. Zoals praktijkexpertise, schoolsoorten en onderwijssectoren, wetenschappelijke expertise en kennisdomeinen, motivatie, persoonlijke visie op het onderwijs en op het werk van de Onderwijsraad, geografische spreiding van werkgebieden en maatschappelijke achtergronden. Zodat raadsleden elkaar zoveel mogelijk aanvullen op expertise, achtergrond en persoonlijkheid. Ook heeft de benoemingsadviescommissie de balans tussen ervaren raadsleden en nieuwe leden in de afweging betrokken.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. En ze worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.