Vooraankondiging: Onderwijsraad publiceert 3 november a.s. advies over beheersing taal en rekenen

Vanwege het grote belang van taal en rekenen en de negatieve signalen over de beheersing hiervan, heeft de Tweede Kamer de Onderwijsraad om advies gevraagd over wat nodig is om het taal- en rekenonderwijs duurzaam te verbeteren. De Onderwijsraad publiceert het advies op 3 november a.s. Het advies richt zich op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Taal en rekenen zijn essentiële vaardigheden om volop te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de samenleving. Ervoor zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd zijn, is dan ook een belangrijke opdracht van het onderwijs. Uit internationale studies en landelijke peilingen door de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat er reden tot zorg is. Uit het PISA-onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een aanzienlijk deel van de 15-jarigen het minimale niveau niet behaalt bij lezen (24%) en wiskunde (16%). En in het primair onderwijs halen leerlingen het streefniveau voor taal en rekenen op veel onderdelen onvoldoende.

Het advies wordt donderdag 3 november om 9.30 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.