Onderwijsraad publiceert jaarverslag 2022

Goed onderwijs voor iedereen, dat is waar de Onderwijsraad ook in 2022 met adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. Zo adviseerde de raad onder andere over de inzet van intelligente technologie, de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs, en het externe toezicht op onderwijskwaliteit.

Twee studenten lopen buiten
Beeld: ©Onderwijsraad

In 2022 bracht de raad publicaties uit die raken aan het hart van het onderwijs. Zo bracht de raad in beeld hoe de opmars van intelligente technologie het lesgeven en leren fundamenteel verandert. Deze transitie kan het onderwijs verrijken, maar kan het ook verschralen. Actieve betrokkenheid van het onderwijsveld is daarom cruciaal. De raad benadrukte dat taal en rekenen essentiële vaardigheden zijn om verder te komen in andere vakken en leergebieden, een beroep te leren en mee te doen in de samenleving. De factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen, moeten langdurig en in samenhang worden aangepakt. En de raad ging na hoe het toezicht kan worden ingericht om de – voor leerlingen, studenten en ouders essentiële – kwaliteit van onderwijs zo goed mogelijk te borgen. Daarbij is direct zicht houden op de onderwijspraktijk noodzakelijk.

Daarnaast heeft de raad samen met andere adviescolleges vijf coronascenario’s (verkoudheid, griep+, externe dreiging, continue strijd en worst case) op de lange termijn doordacht voor het onderwijs. Gelet op de groeiende druk door de vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Oekraïne, heeft de raad het afgelopen jaar het advies Vluchtelingen en onderwijs uit 2017 opnieuw onder de aandacht gebracht van de onderwijsministers en de Tweede Kamer. Het advies is onverminderd actueel.

Adviezen in voorbereiding

De raad heeft op dit moment zes adviezen in voorbereiding:

  • Schoolbesturen; uit eigen beweging
  • Onderwijs in het licht van het tekort aan leraren; op verzoek van OCW
  • Voorzieningen voor het jonge kind; op verzoek van de Tweede Kamer 
  • Kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs; op verzoek van OCW
  • Onderwijs als investering; uit eigen beweging
  • Lerarenopleidingen; op verzoek van OCW

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.