Onderwijsraad presenteert werkprogramma: onderwijs als brug tussen generaties

De Onderwijsraad publiceert vandaag het Werkprogramma 2024-2025. Dit werkprogramma schetst welke adviezen en verkenningen de Onderwijsraad de komende twee jaar onder handen heeft.

De Onderwijsraad is het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs. De komende twee jaar buigt de raad zich over vragen die over het stelsel gaan, zoals onderwijs in Caribisch Nederland en onderwijshuisvesting. Daarnaast kijkt de raad naar de positie van de beroepsgroep leraren en naar de rol van onderwijs in relatie tot bredere maatschappelijke thema’s zoals armoede, welzijn en meertaligheid. Ook heeft de raad oog voor groepen in het onderwijs of delen van het stelsel die extra aandacht vergen, waaronder het onderwijs voor leerlingen en studenten in een justitiële jeugdinrichting of residentiële jeugdzorgvoorziening.

Onderwijs als brug tussen generaties

Onderwijs doet ertoe, voor elk kind, voor alle jongeren. Onderwijs verbindt generaties door het doorgeven van kennis, inzichten, vaardigheden en ervaringen. Het rust kinderen en jongeren toe om op hun beurt de samenleving vorm te geven en antwoorden te vinden op de vraagstukken van morgen. Vanuit de blik op onderwijs als brug tussen generaties ziet de Onderwijsraad toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen waarvoor jongeren van nu komen te staan. Deze vormen de achtergrond voor de verkenningen en adviezen waaraan de raad de komende tijd werkt.

Adviezen van de Onderwijsraad

In het Werkprogramma 2024-2025 zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

  • Onderwijs als investering: hoe kan in de besluitvorming rond het totale budget voor onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
  • Lerarenopleidingen: bieden de huidige bekwaamheidseisen voldoende houvast voor initiële lerarenopleidingen en is ook in andere opzichten uniformering van lerarenopleidingen mogelijk en wenselijk?
  • Welzijn en onderwijs: wat is in de structuur en cultuur van het onderwijs nodig om op een pedagogisch verantwoorde en gezonde manier bij te dragen aan de scholing en vorming van kinderen en jongeren?
  • Stand van educatief Caribisch Nederland: hoe kan de overheid de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs op de BES-eilanden borgen?
  • Meertaligheid: hoe kan het onderwijs omgaan met talige diversiteit en meertaligheid?
  • Positie van de beroepsgroep leraren: hoe kan de positie van de beroepsgroep leraren landelijk en op het niveau van scholen, opleidingen en onderwijsinstellingen worden verstevigd?
  • Armoede en onderwijs: welke opgave ligt er voor onderwijsinstellingen in relatie tot armoede en de negatieve effecten hiervan op de ontwikkeling van jongeren?
  • Onderwijshuisvesting: wat is nodig om in de toekomst de kwaliteit van onderwijshuisvesting te borgen?
  • Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap: op verzoek van de minister buigt de raad zich over een reactie op de toekomstverkenning van OCW over het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap.
  • Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en residentiële jeugdhulp: hoe kan het onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en in residentiële jeugdhulp verbeteren en wat is hiervoor nodig?

Dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, blikt twee jaar vooruit. Het is tot stand gekomen op basis van gesprekken met de bewindspersonen van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd en uit eigen beweging. Dit mondt uit in verkenningen en adviezen die focussen op de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.