Vooraankondiging: 28 september a.s. publicatie advies over schoolbesturen

Op 28 september a.s. publiceert de Onderwijsraad een advies over de positie van schoolbesturen. Besturen hebben een cruciale rol in het Nederlandse onderwijsbestel. Het is dan ook van groot belang dat hun verantwoordelijkheden helder zijn en dat zij hun rol kunnen vervullen. De Onderwijsraad geeft met dit advies antwoord op de vraag: Wat is nodig om ervoor te zorgen dat schoolbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken?

Er leven wisselende en tegenstrijdige beelden en verwachtingen bij de overheid, in de politiek en in de samenleving over de rollen en het waartoe van schoolbesturen. Van schoolbesturen wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs door daar gericht op te sturen. Tegelijkertijd moeten ze het onderwijs aan de professionaliteit van leraren laten. Schoolbesturen zouden beter moeten luisteren naar wat leraren en ouders willen en de zeggenschap van schoolleiders en leraren respecteren. En ze moeten tegen de wensen van leraren en ouders ingaan als maatschappelijke belangen daarom vragen. Die dubbelzinnigheid werkt door in een gecompliceerde verhouding tussen de overheid en schoolbesturen.

De Onderwijsraad ziet in de huidige discussie over de opdracht van schoolbesturen en in recente beleidsvoornemens aanleiding om uit eigen beweging een advies uit te brengen over schoolbesturen. Dit advies gaat over schoolbesturen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Het advies wordt donderdag 28 september a.s. om 00.01 uur gepubliceerd op www.onderwijsraad.nl.