Vooraankondiging: 26 januari a.s. publicatie advies over besluitvorming onderwijsuitgaven binnen rijksbegroting

Op vrijdag 26 januari a.s. publiceert de Onderwijsraad een advies uit eigen beweging over de besluitvorming over onderwijsuitgaven binnen de rijksbegroting. Uitgaven aan onderwijs worden nu vooral beschouwd als kosten zonder opbrengsten. De raad adviseert regering en parlement hoe te komen tot een beter onderbouwde besluitvorming. Welke overwegingen moeten bij de besluitvorming ook een rol spelen?  

Al lange tijd leeft bij politici en beleidsmakers de wens de opbrengsten van onderwijs inzichtelijk te maken, zodat deze kunnen meewegen in de besluitvorming over de rijksbegroting. Veel onderzoeken tonen een direct en indirect verband aan tussen investeringen in onderwijs enerzijds en de welvaart en het welzijn van toekomstige generaties anderzijds. Inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van investeren in onderwijs is belangrijk voor toekomstig beleid.

De komende kabinetsperiode zullen de begrotingstekorten naar verwachting oplopen. Schaarste in middelen en de noodzaak keuzes te maken, vragen des te meer om de juiste zaken mee te wegen als het totale onderwijsbudget wordt vastgesteld.

Het advies wordt vrijdag 26 januari a.s. om 00.01 uur gepubliceerd op www.onderwijsraad.nl.