Persbericht: Onderwijsraad informeert Tweede Kamer over advies schoolbesturen

De Onderwijsraad heeft in een brief aan de Tweede Kamer het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen nader toegelicht. In het advies uit 2023 zet de raad uiteen wat nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. Een bestelwijziging is daarvoor volgens de Onderwijsraad niet nodig. 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer met mogelijke scenario’s voor de herijking van de sturing op het funderend onderwijs. Het advies van de raad past niet op één van deze scenario’s.

Schoolbesturen onmisbaar knooppunt

Schoolbesturen zijn een onmisbaar knooppunt tussen school, overheid en de maatschappelijke omgeving. De bestuurlijke verhoudingen, zo constateert de raad in het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen, zijn echter verstoord geraakt. Zowel de overheid als schoolbesturen staan het nodige te doen om die verhoudingen te herstellen. De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen.

Advies past niet op sturingsscenario

Het advies kent vele facetten en is niet één-op-één te vertalen in een van drie sturingsscenario’s die de minister in de recente Kamerbrief schetst. Geen van de drie scenario’s past als zodanig bij de redeneerlijn in het advies.

Een fundamentele bestelwijziging met betrekking tot de sturing op het funderend onderwijs, is volgens de raad geen passend antwoord op de uitdagingen waar het onderwijs momenteel voor staat. Een verandering zal gepaard gaan met hoge transactiekosten en de discussie en aandacht gedurende langere tijd richten op bestuurlijke verhoudingen in plaats van op het onderwijs zelf. De raad adviseert om de potentie van het bestaande model te benutten. Het komt erop aan dat overheid en schoolbesturen de eigen rol en positie in het bestel beter en consistent nemen.