Drie vacatures voor raadsleden Onderwijsraad

De Onderwijsraad zoekt drie nieuwe leden: een onderwijsrechtspecialist, een onderwijswetenschapper en een lid met lokale politiek-bestuurlijke expertise en kennis van het onderwijs. De profielen dragen bij aan een evenwichtige samenstelling van de raad en een brede variëteit aan expertise en achtergrond.

Leden worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Een zittingsperiode duurt vier jaar, met de mogelijkheid voor maximaal twee herbenoemingen. De tijdsinzet voor de leden bedraagt een dag per week (0,2 fte).De raad breidt tussentijds uit, omdat de raad toewerkt naar een benoemingsmodel volgens een rooster van aftreden. Naast deze wervingsprocedure voor drie nieuwe leden, loopt er een herbenoemingsprocedure voor het raadslid met het profiel leraar. De overige leden zijn benoemd tot 2027.

Kwaliteiten

Van de leden in de Onderwijsraad wordt verwacht dat ze brede interesse hebben in het onderwijs en voor het onderwijs relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Ze denken analytisch en conceptueel. En analyseren en onderbouwen onderwijsvraagstukken op basis van perspectieven uit wetenschap, praktijk en beleid. Leden reflecteren hierop met een kritische en onafhankelijke blik en leveren een actieve bijdrage aan vraagstukken die buiten het eigen kennis- of ervaringsdomein liggen. Ze zijn in staat om vanuit een helicopterview naar de werking en het functioneren van het onderwijssysteem te kijken.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten en worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid.

Meer informatie

Een onafhankelijke benoemingadviescommissie adviseert de minister over de vervulling van de vacatures en de herbenoemingsprocedure. Na voordracht van de minister worden de leden bij koninklijk besluit benoemd.

De reactietermijn is verstreken. Reageren kon tot en met 30 juni 2024.