Boeddhisme als richting

Dit advies geeft antwoord op de vraag of het boeddhisme te beschouwen is als richting zoals bedoeld in de onderwijswetten. De concrete aanleiding vormt het voornemen van de gemeente Amsterdam om een bijzondere basisschool op boeddhistische grondslag op het gemeenschappelijk plan van scholen te plaatsen.

De raad adviseert de minister het boeddhisme niet te erkennen als richting zoals bedoeld in de WPO. Deze constatering geldt voor dit moment. Het is volgens de raad goed mogelijk dat in de toekomst de conclusies anders kunnen zijn, mits de brede maatschappelijke inbedding, de statuten en het draagvlak voldoende vorm hebben gekregen. Hij geeft de initiatiefnemers in overweging een particuliere school te stichten, die mogelijk op termijn aan de bekostigings- en planningscriteria kan voldoen.

De raad geeft verder de minister in overweging om het toetsingskader nader te doordenken. Eerder is al aangekondigd dat er een onderzoek komt naar herinterpretatie van het richtingbegrip. De raad wil over het onderwerp aanbodpluriformiteit en de verhouding tot het grondwettelijk stelsel nader adviseren in het uit te brengen advies over artikel 23 Grondwet.