Wijziging van de Wet studiefinanciering

De Onderwijsraad reageert in dit advies op het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000. Deze wijziging houdt verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor masteropleidingen in het sociaal leenstelsel.

Op 22 juli 2011 heeft de Onderwijsraad de staatssecretaris geadviseerd over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000. Adviezen van de Onderwijsraad over beoogde wetswijzigingen worden openbaar op het moment dat de minister het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Dit advies is derhalve op 19 januari 2012 gepubliceerd.

De Onderwijsraad geeft in dit advies aan het van belang te vinden dat de maatregelen zoals aangekondigd in het concept-wetsvoorstel geplaatst worden in een breder langetermijnperspectief op de financiering van het hoger onderwijs met een heldere visie over een redelijke verdeling van de kosten van studeren tussen overheid/samenleving en de student. Ook meent de raad dat verhogingen van de private bijdragen gerelateerd dienen te worden aan de kwaliteitsimpuls die aan het hoger onderwijs wordt gegeven.

De Onderwijsraad pleit er in dit advies voor om de terugbetaling van rente en aflossing sterker inkomensafhankelijk te maken. De raad schetst in een bijlage bij het advies een alternatief terugbetalingsstelsel. De effecten op de korte en lange termijn van de stelselwijziging op studiekeuzes en op  kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs zullen naar de mening van de raad nauwkeurig gevolgd moeten worden.