Kerndoelen en ontheffing Fries

De provincie Friesland wordt eerstverantwoordelijke voor het bepalen van de kerndoelen voor het Fries. Daartoe heeft de Minister een wetsvoorstel ter advisering aan de Onderwijsraad voorgelegd.

De Onderwijsraad beschouwt deze decentralisatie van bevoegdheden als een logisch vervolg op hetgeen omtrent de Friese taal is vastgelegd in het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies voor de periodeĀ 2008-2011. De raad meent ook dat in het licht van artikel 23 van de Grondwet met de delegatie van regelgevende bevoegdheid naar decentraal niveau zeer terughoudend en zorgvuldig dient te worden omgegaan. In het voorliggende wetsontwerp gebeurt dit door het stellen van procedurele en inhoudelijke voorwaarden met betrekking tot het draagvlak voor de vast te stellen kerndoelen Fries, de balans in het curriculum en een inhoudelijke duiding van de kerndoelen.