Aanpassing kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit

In de visie van de Onderwijsraad hebben álle leerlingen recht op onderwijs in een veilige omgeving waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Een veilig schoolklimaat behoort tot de basiskwaliteit van iedere school. Alleen dan kunnen jongeren zich ontplooien tot zelfbewuste burgers. Het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit maakt hier onderdeel van uit. De raad vindt aanpassing van de kerndoelen om voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht te stellen niet de aangewezen weg. Het advies van de Onderwijsraad is 20 juni 2012 uitgebracht aan de minister. De regering heeft het advies op 28 september 2012 openbaar gemaakt.

De raad stelt in zijn advies dat leerlingen respectvolle omgang in de school leren door de manier waarop ze elke dag met elkaar omgaan, en niet door verplichte voorlichting. De raad adviseert de minister en het scholenveld de aandacht te (blijven) richten op het realiseren van een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen, onder andere door een positief emancipatiebeleid te voeren en door homospecifieke discriminatie en uitsluiting actief tegen te gaan.

Bovendien, benadrukt de raad, zijn kerndoelen open van aard, en hebben scholen conform de vrijheid van onderwijs ruimte om daar naar eigen inzicht en overtuiging invulling aan te geven. Voor het bevorderen van positieve aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs via de kerndoelen bieden de bestaande wettelijke bepalingen, gezien hun open karakter, onvoldoende grondslag.