Humanisme als richting

De raad beantwoordt in dit advies de vraag van de staatssecretaris of het humanisme kan worden beschouwd als richting. Aanleiding voor deze vraag is het verzoek tot bekostiging van een categorale mavo in Amsterdam op humanistische grondslag. Alhoewel de raad principieel voorstander is van een verruimde en pluriforme invulling van het richting begrip, dient vooralsnog te worden uitgegaan van de strikte eis in artikel 65, eerste lid, WVO, dat bekostiging van een school voor voortgezet onderwijs gerelateerd is aan ‘de verlangde richting’, waaronder verstaan zal moeten worden ‘godsdienst of levensbeschouwing’.

De raad adviseert de staatssecretaris het humanisme te erkennen als richting zoals bedoeld in de WVO. Uit de statuten blijkt dat de school zich wil baseren op het humanisme en hoe men dat in het te geven onderwijs tot uitdrukking zal brengen. Daarnaast is het humanisme in Nederland een duidelijk herkenbare stroming, met eigen organisaties als het Humanistisch Verbond. Ten slotte bestaan er op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven afzonderlijke organisaties die het humanisme tot uitgangspunt hebben gekozen.

Het humanisme kent geen rituelen, ceremoniën, en dergelijke. Dit hangt samen met de aard van het humanisme, dat een levensbeschouwing is en geen religie. De raad vindt dat het ontbreken van zulke uiterlijkheden erkenning als richting in het onderwijs niet in de weg staat.

Het advies is op 26 maart 2014 aan de staatssecretaris verzonden en op 30 juni 2014 door de raad openbaar gemaakt.