Wetsvoorstel modernisering WVO

De Onderwijsraad brengt advies uit over het wetsvoorstel modernisering WVO. De raad vindt het positief dat de wet herzien wordt om deze toegankelijker te maken, maar constateert dat het huidige wetsvoorstel het beoogde doel niet waarmaakt. Daarnaast constateert de raad dat technische wijzigingen op een aantal plekken kunnen leiden tot inhoudelijke interpretatieverschillen. Tot slot beveelt de raad aan om de bestaande bijzonderheden en uitzonderingen voor Caribisch Nederland op te nemen in de nog op te stellen uitvoeringsregels en overgangsregelingen.

De WVO is in 1968 ingevoerd en sindsdien ongeveer 230 keer gewijzigd. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel modernisering WVO is de huidige wet onvoldoende helder, inzichtelijk en toegankelijk. Het voorstel heeft als doel te zorgen voor meer gebruikersgemak. De voorgestelde wijzigingen betreffen onder andere een aangepaste hoofdstukkenindeling en een herschrijving van de wettekst in begrijpelijke taal, met daarbij een doorlopende toelichting. Daarnaast is een aantal bepalingen verplaatst naar lagere regelgeving of andersom. Ook wordt de WVO van toepassing verklaard op Caribisch Nederland, waarmee de huidige WVO BES wordt geïncorporeerd in de WVO.

Beperk het wetsvoorstel tot een technische herziening

Het wetsvoorstel beoogt geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren, maar dit doel wordt volgens de raad niet volledig waargemaakt. De raad constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor interpretatieverschillen kunnen optreden. Daarnaast verhoogt het schrijven van een nieuwe, actuele toelichting het risico op interpretatieverschillen. Ook krijgen sommige artikelen door de nieuwe hoofdstukkenindeling een nieuwe plaats, waardoor de context van een artikel en daarmee ook de inhoudelijke betekenis wijzigt. Ten slotte zullen door het integraal toepassen van de voorgestelde WVO in Caribisch Nederland hier bepaalde voorschriften gaan gelden die eerder nog niet golden. Zonder overgangsregeling zullen inhoudelijke wijzigingen optreden voor Caribisch Nederland. Dit geldt ook voor de nog op te stellen uitvoeringsregels.

Breng het wetsvoorstel en toelichting in lijn met het oorspronkelijke uitgangspunt van de herziening

De raad is van mening dat het doel dat het wetsvoorstel zal bijdragen aan de begrijpelijkheid van de wet en zal leiden tot minder ervaren regeldruk, niet voldoende wordt waargemaakt. Het is de vraag of gebruikers met dit voorstel ook daadwerkelijk meer gebruiksgemak zullen ervaren. Daarnaast is volgens de raad de relatie tussen gebruiksgemak en ervaren regeldruk, zoals de toelichting veronderstelt, niet vanzelfsprekend. Samengevat doet de raad de volgende aanbevelingen:

  • Beperk de doelstelling van het wetsvoorstel tot technische verbeteringen en een herordening;
  • Zorg voor een goed evenwicht tussen juridische juistheid en begrijpelijkheid voor gebruikers; en
  • Zorg dat de regelgeving voor Caribisch Nederland geen inhoudelijke wijzigingen omvat door aan te sluiten bij bestaande uitvoerings- en overgangsregelingen.

De staatssecretaris zal op dit advies reageren in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.