Lerarentekorten

Lerarentekorten vormen een groot en urgent maatschappelijk probleem. Vooral in het primair onderwijs is de situatie ernstig. Maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn de tekorten nijpend, vooral voor bepaalde vakken (natuurkunde, scheikunde, rekenen/wiskunde). De genomen maatregelen om de tekorten tegen te gaan, hebben vooralsnog onvoldoende effect.

De raad noemt in zijn brief meerdere oorzaken voor het probleem. Hierbij spelen onder andere status en imago van leraren, loopbaanmogelijkheden, werkdruk en beloningsstructuren een rol. Deze factoren hangen met elkaar samen. Daarnaast is de bestaande kwalificatiestructuur in het onderwijs ontoereikend. De raad komt dit najaar met een advies waarin een langetermijnperspectief wordt geboden. In dat advies kijkt de raad hoe opleidings- en arbeidsstructuur structureel kunnen bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.

Op korte termijn is echter ook actie nodig. De raad pleit voor het instellen van een taskforce Lerarentekorten. De Onderwijsraad is van mening dat er een landelijke taskforce moet worden ingesteld om een impuls te geven aan het oplossen van de lerarentekorten en vindt dat de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hiervoor de regie en de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen.