Advies inzake aanvraag Erasmus College Maurik

Twee stichtingen hebben bij de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media bekostiging aangevraagd voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs met meerdere richtingen als grondslag: het Erasmus College Rivierenland in Maurik en de havo-afdeling van het Tjalling Koopmans College in Harderwijk. De minister heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd naar aanleiding van deze bekostigingsaanvragen.

De raad baseert zijn adviezen op een beoordelingskader dat is aangescherpt vanwege een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 september 2017. Anders dan de raad in 2012 adviseerde, volstaat een simpele optelsom daardoor nu niet meer. Wanneer het aangescherpte kader op beide bekostigingsaanvragen wordt toegepast, luidt het antwoord dat in beide gevallen niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de optelsom van richtingen een belangstelling oplevert die representatief is voor de combinatie van richtingen.

Voor de Onderwijsraad tonen deze bekostigingsaanvragen eens te meer aan dat de huidige, richtinggebonden bekostigingsystematiek, in toenemende mate knelt. De raad is voorstander van een wijziging in het systeem waardoor meer recht wordt gedaan aan de verscheidenheid aan opvattingen van ouders en de pluriformiteit van ideeën over opvoeding en onderwijs in de Nederlandse samenleving. De raad pleit er dan ook nogmaals voor om zo snel mogelijk werk te maken van een herziening van de bekostigingssystematiek, waarbij de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school geen rol meer speelt bij de toekenning van bekostiging. Hij wijst hierbij wel op de in zijn advies uit 2016 gemaakte kanttekeningen om te monitoren wat de gevolgen zijn voor bestaande scholen, mogelijke versnippering van het onderwijsaanbod en risico’s voor sociale samenhang.