Curriculumvernieuwing

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.  In het voorjaar van 2019 worden de resultaten gepresenteerd. Na politieke besluitvorming worden op basis hiervan de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd te adviseren over het proces van curriculumvernieuwing. De raad richt zich op de volgende vraag: Hoe kan curriculumvernieuwing zo worden georganiseerd dat het een duurzame bijdrage levert aan onderwijskwaliteit?

Maak een helder onderscheid tussen de verschillende processen van curriculumvernieuwing

De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat op schooloverstijgend niveau verschillende groepen betrokkenen nadenken over de opdracht van het onderwijs en de rol die de verschillende vakken en vakgebieden daarbij hebben. Hij heeft waardering voor de wijze waarop dit in de huidige curriculumherziening een plaats heeft gekregen. De huidige curriculumherziening is volgens de raad echter niet scherp en richtinggevend genoeg. Dit komt doordat verschillende processen door elkaar lopen. De raad adviseert om een helder onderscheid te maken tussen de verschillende processen die samengaan met curriculumvernieuwing. Volgens de raad omvat curriculumvernieuwing drie verschillende processen: 1) het herijken van kerndoelen en eindtermen; 2) curriculumontwikkeling; en 3) onderwijsontwikkeling (zie figuur 1). Deze drie processen lopen bij de huidige curriculumherziening te veel door elkaar heen. Curriculum.nu is zowel bezig met het toewerken naar kerndoelen en eindtermen ("het aanleveren van bouwstenen die als basis dienen voor actualisatie van kerndoelen en eindtermen") als met curriculumontwikkeling ("het gezamenlijk nadenken over doelen en inhouden") en met onderwijsontwikkeling ("het uitwerken van de bouwstenen in concrete lesvoorbeelden").

Permanente commissie nodig voor advisering herijking en monitoring curriculumontwikkeling

De Onderwijsraad adviseert om een onafhankelijke, permanente commissie in te stellen. De raad ziet voor de permanente commissie twee taken weggelegd: 1) adviseren over het periodiek herijken van kerndoelen en eindtermen; en 2) monitoren van curriculumontwikkelingen en hun samenhang (zie figuur). Het is volgens de Onderwijsraad van belang wettelijk vast te leggen dat kerndoelen en eindtermen periodiek herijkt worden. Daarbij kan de wetgever bepalen dat de regering zich eens in de zoveel jaar door de permanente commissie laat adviseren over de noodzaak tot herijking.