Wetsvoorstel NLQF

De Onderwijsraad vindt het een goed idee om wettelijk te regelen dat leertrajecten een niveau-aanduiding krijgen, die scholen en universiteiten verplicht op elk diploma moeten vermelden. Dat bevordert de transparantie van het Nederlandse onderwijsstelsel op Europees niveau. Leertrajecten worden er beter vergelijkbaar door, binnen Nederland en in de rest van Europa. Daardoor kunnen mensen makkelijker een baan vinden en het stimuleert hen om zich te blijven ontwikkelen.

Beeld: ©Onderwijsraad

Maar de Onderwijsraad vindt ook dat de wet beperkt moet blijven tot de inhoud van de niveaus en de inschaling in het voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie, opleidingen in het mbo en het hoger onderwijs. Hij vindt het onwenselijk om ook de inschaling van bijvoorbeeld cursussen en bedrijfsopleidingen in de private sector te regelen. De overheid is niet verantwoordelijk voor dat aanbod. Als de inschaling van dergelijke opleidingen toch wettelijk geregeld wordt, zal dat volgens de raad onvermijdelijk leiden tot misverstanden en verwarring. Het kan bijvoorbeeld de indruk wekken dat de overheid private leertrajecten erkent of een oordeel geeft over de kwaliteit ervan. Het scholingsaanbod voor een leven lang leren verdient volgens de raad wel aandacht. Maar dat moet op een andere manier gebeuren.  

De Onderwijsraad zegt dit in zijn advies over het wetsvoorstel over het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) waaraan de ministers van Onderwijs werken. Het NLQF maakt inzichtelijk wat het niveau van allerlei leertrajecten is. De NLQF-niveaus zijn gekoppeld aan het Europees kwalificatiekader (EQF), dat inmiddels door 39 Europese landen gebruikt wordt. Het Nederlands kwalificatiekader bestaat al enkele jaren. Van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie en opleidingen in het mbo en het hoger onderwijs is in het algemeen vastgesteld welk NLQF-niveau ze hebben. Aanbieders van andere leertrajecten kunnen ervoor kiezen om het niveau van een specifiek traject te laten bepalen. Zo zijn er al enkele tientallen leertrajecten ingeschaald. Er is echter nog geen wet die het NLQF regelt. De ministers van onderwijs willen dat veranderen.