Advies over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd om mee te denken over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn.

Beeld: ©Istock

Het onderwijs maakt ongekende tijden door. De Onderwijsraad vindt het belangrijk om in het oog te houden wat acuut nodig is en wat later kan; en om realistische verwacht­ingen van scholen te hebben. De raad adviseert de minister de aandacht nu vooral te richten op de opvang van kinderen en jonge­ren in een instabiele of onveilige thuissituatie. Daar­naast is het zaak scholen in staat te stellen te doen wat nodig is; door ruimte te laten, duidelijkheid te bieden én hen te ondersteunen. Zo kunnen opgelopen achterstanden binnen de reguliere schooltijd en -context ingehaald worden, zodra leerlingen weer naar school gaan.

De raad beveelt concreet het volgende aan:

Opvang van kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituatie

1. Verschaf snel duidelijkheid over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen.

2. Zorg ervoor dat iedereen weet dat zij onder dezelfde uitzondering vallen als kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

3. Spreek gemeenten en schoolbesturen stevig aan als ze achterblijven in acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.

4. Borg en versterk de inzet voor deze kinderen en jongeren als scholen ook na de meivakantie dicht blijven; onder andere door programma’s met een rijk en breed aanbod.

5. Trek mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan die kunnen bijspringen om de opvangfunctie in stand te houden.

Voorbereiding op de periode dat leerlingen weer naar school gaan

6. Spoor schoolbesturen en scholen aan zich voor te bereiden op de periode waarin leerlingen weer naar school gaan en ondersteun hen hierbij.

7. Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie dicht blijven.

8. Zorg voor een ‘intelligent opening-up’. Leer hierbij van anderen.

Delen van informatie, ervaringen en goede praktijken

9. Bouw de huidige initiatieven tot kennis- en ervaringsdelen uit tot één centraal informatie- en ondersteuningsknooppunt.

10. Verbind aan dit knooppunt een helpdesk met de mogelijkheid van maatwerkondersteuning voor scholen.

In juni komt de Onderwijsraad met een tweede advies over wat gedaan kan worden om de gevolgen van de huidige crisis voor het onderwijs te ondervangen.