Jaarverslag 2023

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is waar de Onderwijsraad in 2023 met vijf adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. Het onderwijs werd breed belicht: van een advies over voor- en vroegschoolse educatie tot een advies over de toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. In verschillende adviezen wees de raad op de rollen en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, schoolbesturen en organisaties in het bestuurlijk middenveld.

Beeld: ©Onderwijsraad

Rollen en verantwoordelijkheden

In de verkenning  Schaarse schuurt markeerde de raad bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om de gevolgen van aanhoudende lerarentekorten gezamenlijk het hoofd te bieden en hierbij mee te wegen dat de lerarentekorten ongelijk verdeeld zijn.

In het advies Een duidelijke positie voor schoolbesturen adviseerde de raad besturen zich dienstbaar op te stellen aan het werk dat schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals doen om onderwijs te realiseren. Schoolbesturen hebben daarnaast te zorgen voor een heldere, inhoudsrijke verantwoording over de besteding van de middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid om het onderwijs structureel te bekostigen op basis van wat van nodig is voor goed onderwijs en terughoudend te zijn met (tijdelijke) doelsubsidies. De rijksoverheid heeft consistent te sturen, met respect voor de bestuurlijke verhoudingen en vanuit een focus op de lange termijn.

Persoonlijke verhalen over waarde onderwijs

Naast een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2023, staan in het jaarverslag vier persoonlijke verhalen over de waarde van onderwijs. Verhalen die illustreren dat goed onderwijs cruciaal is voor het vergaren van kennis en het aanleren van vaardigheden. En dat onderwijs ook gaat over sociale contacten, identiteitsontwikkeling en toekomstperspectieven.