Animatie: Hoe kan het onderwijs inclusiever?

Wat bedoelt de Onderwijsraad met inclusiever onderwijs? Wat is er nodig om het onderwijs inclusiever te maken? En welk doel heeft het? De animatie geeft in vier minuten antwoord op deze vragen.

Beeldtekst: HOE KAN HET ONDERWIJS INCLUSIEVER?
Aanleiding.

*Muziek speelt* 

We kijken naar een animatie. 

Voiceover:
Het onderwijs heeft, net als de samenleving, de opdracht om inclusiever te worden voor mensen met een beperking.
Bij inclusiever onderwijs staan alle scholen steeds beter klaar voor leerlingen en studenten met een beperking.
Dat adviseert de Onderwijsraad aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in het kader van de evaluatie van passend onderwijs.
Inclusiever onderwijs is nu nog niet vanzelfsprekend. 
Leerlingen met een beperking kunnen op veel scholen nog niet terecht. 

*Muziek speelt* 

Beeldtekst: Inclusiever onderwijs, wat is dat?

Voiceover: 
Inclusiever onderwijs betekent in de eerste plaats dat leerlingen met een beperking de ondersteuning en toerusting krijgen die onmisbaar zijn om onderwijs te kunnen volgen. 
Dat geldt ook voor hun medeleerlingen, leraren en ouders.
Inclusiever onderwijs betekent in de tweede plaats dat zij onderwijs volgen dat thuisnabij is én dat gezamenlijk is met leerlingen zonder een beperking. 
Het gaat om een combinatie van alle drie deze elementen.
Inclusiever onderwijs is een perspectief voor de lange termijn, waar stapsgewijs naartoe gewerkt wordt. 
Voor scholen in het primair en het voortgezet onderwijs betekent het dat zij in elk geval lichte ondersteuning en toerusting bieden. 
En toewerken naar zwaardere ondersteuning en toerusting.
Voorbeelden van lichte ondersteuning zijn: hulplessen voor leerlingen met dyscalculie, een training sociale vaardigheden voor leerlingen met een gedragsbeperking en herkansingstoetsen voor leerlingen die vanwege chronische ziekte vaker afwezig zijn.
Voorbeelden van zwaardere ondersteuning zijn: een assistent voor een leerling met een verstandelijke handicap en een persoonlijk lesrooster voor leerlingen die weinig prikkels verdragen. 
Voor mbo-instellingen betekent inclusiever onderwijs dat zij zoveel mogelijk in de klas ondersteuning en toerusting bieden, zodat studenten met en zonder beperking samen onderwijs kunnen volgen. 

*Muziek speelt* 

Beeldtekst: 
Welke maatregelen zijn nodig?

Voiceover: 
Leraren en ondersteunende professionals brengen inclusiever onderwijs in praktijk. 
Anderen hebben ook een rol.
Om inclusiever onderwijs op alle scholen te waarborgen, ontwikkelen professionals uit de praktijk en wetenschappelijke experts een landelijke norm voor lichte ondersteuning en toerusting in het primair en voortgezet onderwijs. 
Daarnaast wordt de zorgplicht aangepast, ook in het middelbaar beroepsonderwijs.
Inclusiever onderwijs wordt een onderdeel van lerarenopleidingen, nascholing en professionaliseringstrajecten. 
De samenwerkingsverbanden helpen scholen bij het bieden van zwaardere ondersteuning en combinaties van onderwijsondersteuning en zorg.
Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs brengen regulier en speciaal onderwijs dichter bij elkaar, met hulp van de samenwerkingsverbanden.
De overheid neemt belemmeringen weg in bekostiging en regelgeving en brengt het toezicht in lijn met de doelen van inclusiever onderwijs.

*Muziek speelt* 

Beeldtekst: 
Met als doel…

Voiceover: 
Inclusiever onderwijs is een opdracht voor álle scholen. 
Het is een stip aan de horizon om naartoe te werken, zodat stapsgewijs steeds meer scholen klaarstaan voor steeds méér leerlingen met een beperking.

*Muziek speelt verder* 

Voiceover: 
Goed onderwijs voor iédereen, dat is waar de Onderwijsraad voor staat.

*Muziek speelt verder* 

Logo onderwijsraad verschijnt in beeld.

Beeldtekst:
Meer weten over inclusiever onderwijs? 
Deze animatie is een samenvatting van het advies 'Steeds inclusiever'.
Het volledige advies vindt u op www.onderwijsraad.nl.

*Muziek stopt*