Wist u dat de overheid ook kijkt naar de kwaliteit van particuliere scholen?

Nederland kent een beperkt aantal particuliere scholen. Die scholen krijgen geen geld van de overheid. Aan een deel van de particuliere scholen wordt wel basisonderwijs of voortgezet onderwijs gegeven. Het lijkt soms alsof die scholen helemaal vrij zijn om te doen wat ze willen. De Grondwet heeft het immers over eisen en voorwaarden voor bekostigd onderwijs. Daardoor lijkt het alsof de overheid geen kwaliteitseisen stelt of mag stellen aan niet-bekostigde, particuliere scholen.

Beeld: ©Onderwijsraad

De overheid bemoeit zich echter weldegelijk met de onderwijskwaliteit aan particuliere scholen; als daar tenminste een vorm van onderwijs wordt gegeven die wettelijk geregeld is, zoals basisonderwijs of havo. Een particuliere school geldt namelijk alleen als een school voor de leerplicht als de onderwijsinspectie haar als school erkent. Zonder die erkenning voldoen ouders niet aan de verplichting onder de Leerplichtwet om hun kinderen bij een school in te schrijven. Voor erkenning moet een particuliere school ook aan behoorlijk wat eisen voldoen. De onderwijsinspectie houdt toezicht op die particuliere scholen en leraren aan zulke scholen moeten ook gewoon voldoen aan de eisen om les te mogen geven.

Onderwijsdialoog 9 december

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. Medio 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de vrijheid van onderwijs. Om te horen wat mensen van artikel 23 vinden, houden we op 9 december een grote Onderwijsdialoog. Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal spanningen en dilemma’s in het onderwijs, zoals de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan?

Vooruitlopend op de Onderwijsdialoog brengen we de komende dagen tien keer een ‘Wist u dat?’ uit. Met deze publicaties willen we een bijdrage leveren aan de kennis over de vrijheid van onderwijs.