Besluit lerarenregister

Na in 2015 al advies uitgebracht te hebben over het wetsvoorstel Lerarenregister, brengt de Onderwijsraad nu advies uit over het Besluit lerarenregister. De raad is voorstander van de invoering van het lerarenregister, omdat het register de kwaliteit van leraren kan bevorderen en kan bijdragen aan de status van het beroep. Wel heeft de raad zorgen over de manier waarop het register vorm krijgt. Hij doet daarom enkele aanbevelingen om de uitvoering meer in overeenstemming te brengen met het doel van het register, namelijk het garanderen dat leraren bekwaam zijn en hun bekwaamheid onderhouden.

Het lerarenregister is inmiddels bij wet ingesteld. Het Besluit lerarenregister werkt de uitgangspunten en procedure voor de herregistratiecriteria en de eisen die worden gesteld aan het aanbod aan activiteiten tot bekwaamheidsonderhoud (valideringsregels) uit. De raad brengt advies uit over dit ontwerpbesluit. De uiteindelijke criteria worden bepaald op voorstel van de beroepsgroep zelf. De beroepsgroep wordt vertegenwoordigd door de deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie, die vierentwintig afgevaardigden kiest om als spreekbuis te functioneren.

Sluit meer aan bij bestaande praktijk van bekwaamheidsonderhoud

De belangrijkste zorg van de raad is dat de aandacht verschuift van bekwaamheidsonderhoud van leraren naar administratieve handelingen. De raad pleit ervoor om de nadruk te leggen op de bekwaamheid van leraren en te kiezen voor een eenvoudige uitwerking van het lerarenregister. Dan kan de registratie van leraren echt invloed op de kwaliteit van het onderwijs hebben. De raad beveelt aan om te overwegen voor herregistratie te werken met portfolio’s en deze decentraal te toetsen aan de hand van objectieve criteria. Werkgevers worden hier dan via de hrm-cyclus vanzelf betrokken. Verder beveelt de raad aan om de aanpak van herregistratie en validering te monitoren op effectiviteit.

Breng de basis voor het register op orde

De raad is van mening dat de wettelijke bekwaamheidseisen nog onvoldoende richtinggevend zijn. De raad beveelt aan om hier verandering in te brengen door opname van niveau-aanduidingen, zodat er een duidelijke basis voor herregistratiecriteria is. Verder beveelt de raad aan om het ict-systeem pas af te ronden als herregistratiecriteria vastgesteld zijn en om dat systeem zo eenvoudig mogelijk te houden.

Lerarentekorten geen reden tot uitstel register

Ten slotte roept de raad op om ondanks lerarentekorten in de onderscheiden sectoren in te blijven zetten op de kwaliteit van leraren. Ook de Onderwijsraad maakt zich zorgen over lerarentekorten. Maar dat is een ander probleem dat om andere oplossingen vraagt en dat niet in de weg mag staan van inzet op kwaliteit door middel van een lerarenregister.