Briefadvies over uitbesteding van bekostiging aan particulier onderwijs

De raad vindt dat iedere leerling op een publieke school passend onderwijs moet kunnen krijgen. De raad adviseert de minister daarom om niet wettelijk te regelen dat leerlingen met behulp van bekostiging door het Rijk onderwijs kunnen volgen op een particuliere school. Wel kunnen publieke scholen specifieke expertise, materiaal of onderwijsprogramma’s inkopen bij particuliere scholen. Dit staat in het briefadvies dat de Onderwijsraad op 8 november heeft uitgebracht, op verzoek van de minister van OCW.
 

De huidige wetgeving staat niet toe dat een leerling met de inzet van rijksbekostiging onderwijs volgt op een particuliere school. De minister overweegt om dit soms wel toe te staan, als leerlingen met complexe lichamelijke of psychische problematiek geen passende plek kunnen vinden bij publieke scholen.

De raad vindt het zorgwekkend dat scholen en samenwerkingsverbanden – ondanks de wettelijke opdracht daartoe – deze leerlingen geen passende plek kunnen bieden. Ook baart het de Onderwijsraad zorgen dat ouders zich nu soms genoodzaakt voelen hun kind in het particulier onderwijs in te schrijven, met de nodige bijkomende kosten.
 

Toch adviseert de raad de minister af te zien van het wettelijk toestaan van de uitbesteding van onderwijs van particuliere scholen. Daarmee zou volgens de raad het publieke stelsel worden uitgehold doordat de publieke scholen niet langer voor elke leerling passend onderwijs hoeven te bieden.
 

De Onderwijsraad adviseert de minister om de eindevaluatie van passend onderwijs in 2020 te gebruiken om tekortkomingen in het publieke stelsel in beeld te brengen. En om vervolgens scholen en samenwerkingsverbanden aan te spreken op hun wettelijke taak om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren.