Studie: Moeilijk meetbare onderwijsresultaten op het sociale en maatschappelijke domein

Dit startdossier is op verzoek van de Onderwijsraad samengesteld tegen de achtergrond van de adviesvraag 'Hoe kan verdere vooruitgang worden geboekt in het  zichtbaar maken van moeilijk meetbare onderwijsresultaten?’ Het dossier geeft een overzicht van  wetenschappelijke kennis op verschillende domeinen die voor beantwoording van deze vraag van belang kunnen zijn. Er wordt aandacht geschonken aan een classificatie en verkenning van de opbrengsten  waarom het zou kunnen gaan, aan de vraag welke functies meting en evaluatie van onderwijsresultaten  vervullen, en ingegaan op de mogelijkheden die voor meting van een aantal typen onderwijsresultaten beschikbaar zijn. Het dossier geeft inzicht in kennis en kennislacunes, maar vormt geen uitputtend overzicht van de literatuur of bespreking daarvan.