Werkprogramma 2019

Op Prinsjesdag presenteert de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het werkprogramma 2019 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het onderwijs; onderwijsprofessionals; bestuur, organisatie en bekostiging; onderwijs en samenleving; en digitalisering.

De Onderwijsraad brengt in 2019 adviezen uit over de volgende onderwerpen.

  • Lezen en leesbevordering. Kinderen, jongeren en volwassenen lezen minder. Daarnaast neemt het technisch leesniveau van Nederlandse leerlingen langzaam maar gestaag af en neemt het aantal laaggeletterden toe. De minister heeft aan de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur gezamenlijk een advies gevraagd. Hoe kan het onderwijs bijdragen aan het bevorderen van de leesmotivatie en leesvaardigheid om daarmee de kans op laaggeletterdheid te verkleinen?
  • De rol van onderwijsbesturen: professioneel bestuurlijk handelen. Onderwijsbesturen krijgen meer verantwoordelijkheden en worden daar in toenemende mate op aangesproken. Hoe kunnen besturen beter toegerust worden om de autonomie van onderwijsorganisaties op een adequate wijze te benutten? 
  • De educatieve infrastructuur. Om het onderwijsstelsel heen bevindt zich een schil van organisaties en bovenschoolse verbanden die van invloed zijn op het onderwijs. Deze ‘educatieve infrastructuur’ is in beweging. Dat geldt ook voor de verhouding tussen de educatieve infrastructuur, de overheid en de onderwijspraktijk. De minister heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over dit onderwerp en daarbij verzocht vooral te kijken naar de rol van de overheid.
  • Passend onderwijs II. De Onderwijsraad brengt in 2019 opnieuw een advies uit over passend onderwijs. Afhankelijk van de beschikbare (onderzoeks)gegevens hoopt de raad in te kunnen gaan op de langetermijneffecten en meer te kunnen zeggen over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van passend onderwijs.
  • Verschil tussen jongens en meisjes in het onderwijs. In het onderwijs presteren meisjes over de gehele linie beter dan jongens. Er bestaat voor dit verschijnsel geen eenduidige verklaring. De Tweede Kamer heeft de raad verzocht zich over dit onderwerp te buigen. De raad is van plan over dit onderwerp in 2019 een verkenning uit te brengen.
  • De vrijheid van onderwijs: een voorwerp van voortschrijdende reflectie. In 2019 bestaat de Onderwijsraad 100 jaar. De raad wil deze gelegenheid aangrijpen om uit eigen beweging een verkenning uit te brengen over het onderwerp vrijheid van onderwijs.