Werkprogramma 2023

Het Werkprogramma 2023 omvat de adviezen die de Onderwijsraad de komende periode uitbrengt. In een inleiding op het werkprogramma belicht de raad maatschappelijke trends en ontwikkelingen die voelbaar zijn in het Nederlandse onderwijs. 

Beeld: ©Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het onafhankelijke adviesorgaan voor regering en parlement op het gebied van onderwijs. De raad heeft het Werkprogramma 2023 opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.

De beloften van onderwijs

Onderwijs is vol beloften voor de ontwikkeling en het welbevinden van jong en oud. En het is beloftevol voor de samenleving. De Onderwijsraad ziet dat de samenleving momenteel veel uitdagingen en onzekerheden kent, en vindt het meer dan ooit belangrijk de steunbeer onderwijs te verstevigen. Gelijke toegang tot onderwijs van goede kwaliteit waarborgen en mogelijkheden bieden voor iedereen tot een leven lang leren, mogen geen hoopvolle gedachten blijven. Ze moeten beloften zijn die we als samenleving gestand doen. De raad wil daaraan bijdragen met duidelijke, onafhankelijke strategische adviezen.

Adviezen van de Onderwijsraad

In het Werkprogramma 2023 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Een verkenning over onderwijs in het licht van structurele personeelstekorten: het onderwijs kampt al langer met een tekort aan personeel en dit probleem groeit. Hoe en in welke vorm kan de komende jaren in onderwijs worden voorzien, gegeven een structureel personeelstekort, en welke implicaties heeft dit?
  • Kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs: terwijl de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs groeit, is de verwachting dat de studentenaantallen dalen. Wat is er nodig om de kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs te versterken om voldoende en de juiste vakmensen op te leiden voor de uitdagingen van de toekomst?  
  • Lerarenopleidingen: de samenleving verwacht veel van het onderwijs, en de ambitie is de kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren. Hoe kunnen de vormgeving en functie van lerarenopleidingen bijdragen aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs?
  • Voorzieningen voor het jonge kind: de eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, het welzijn, de schoolloopbaan, latere keuzes in het leven en kansen op de arbeidsmarkt. Hoe kan een doorgaande lijn in voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs worden gerealiseerd, die bijdraagt aan gelijke onderwijskansen?
  • Onderwijs als investering: bestedingen aan onderwijs zijn investeringen voor de toekomst. Hoe kan via de financiering van onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?