Brief aan nieuw kabinet

Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens die binnen vier jaar moeten worden gerealiseerd. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen nodig, ook om de hardnekkige problemen in het onderwijs aan te kunnen pakken. In een brief aan een nieuw kabinet adviseert de Onderwijsraad, als onafhankelijke adviseur voor regering en parlement, te komen tot gerichte en samenhangende ambities voor het onderwijs op de lange termijn en niet te bezuinigen op onderwijs.

Meisjes lopen op straat
Beeld: ©Onderwijsraad

Hardnekkige problemen vragen langdurige aandacht

In de brief benoemt de raad de dringende problemen van aanhoudende lerarentekorten, de dalende onderwijsprestaties in taal en rekenen en de kansenongelijkheid. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, is langetermijnbeleid en structurele bekostiging noodzakelijk, stelt de raad. Goed onderwijsbeleid stopt niet bij de val van een kabinet of bij een wisseling van de wacht. Het is van lange bestuurlijke adem, over kabinetten heen. 

Bezuinig niet op onderwijs

De Onderwijsraad wijst bezuinigen op onderwijs met klem af en adviseert erin te blijven investeren. Want dit loont voor iedereen. Onderwijs is een essentiële publieke voorziening, van grote waarde voor individu en samenleving. Het geeft kinderen en jongeren de benodigde bagage om de toekomst aan te kunnen en de samenleving vorm te geven. Onderwijs is ook van groot politiek belang. Inzetten op scholing en vorming van kinderen, jongeren en volwassenen helpt de beleidsambities van een nieuw kabinet waar te maken, op welk terrein dan ook.