Verantwoording en bekostiging

Bestedingen aan onderwijs zijn investeringen voor de toekomst. Onderwijs is beloftevol, want deelname aan onderwijs levert opbrengsten op die op lange termijn ten goede komen aan individu en maatschappij. Een toereikende bekostiging is voorwaarde om de maatschappelijke opdracht van het onderwijs te kunnen waarmaken.

Tegenover overheidsbekostiging staat verantwoordingsplicht. Verantwoording vindt plaats op school- en bestuursniveau en geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke keuzes een school maakt, en of de middelen rechtmatig zijn besteed. Daarnaast verantwoordt ook de overheid zich over onderwijsbestedingen, bijvoorbeeld door inzicht te geven in hoeverre een maatregel of subsidieregeling het gewenste effect heeft. De Onderwijsraad kijkt in zijn adviezen naar de bijdrage die bekostiging en verantwoording kunnen leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en toekomstbeloften van onderwijs.

Adviezen