Studie: De leerling centraal - literatuurstudie

Het startdossier van Volman en Stikkelman geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken op terrein van het centraal stellen van de leerling vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt. Er wordt in grote lijnen geschetst hoe ideeën over het centraal stellen van de leerling zich sinds het einde van de negentiende eeuw hebben ontwikkeld. Ook bevat de notitie een typering van de internationale, vooral empirische, wetenschappelijke literatuur op het terrein van leerlinggericht onderwijs die is verschenen tussen 2000 en 2016.