Advies over de positie van de beroepsgroep leraren

Het beroep van leraar krijgt veel aandacht. Zo kan het leraarschap altijd rekenen op een centrale plek in beleidsagenda’s als dé bepalende factor voor de kwaliteit van onderwijs. Hieruit volgen initiatieven om bijvoorbeeld de status van het beroep van leraar te verhogen, werkdruk tegen te gaan, de professionaliteit van leraren en docenten te versterken en de lerarentekorten terug te dringen. 

Beroepsgroep leraren
Beeld: ©Onderwijsraad

Toch is een stevige positie van de leraar bij inhoudelijke besluiten over onderwijs geen gegeven. Bij de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid, en lerarenbeleid in het bijzonder, varieert de mate waarin en de manier waarop leraren of docenten hun invloed kunnen laten gelden.

Ondanks meerdere pogingen tot beroepsgroepsvorming is de beroepsgroep leraren versnipperd georganiseerd en zijn lang niet alle leraren aangesloten bij een beroepsorganisatie. De Onderwijsraad heeft in diverse adviezen en verkenningen aspecten van het leraarschap belicht en gewezen op het belang van een sterke beroepsgroep. Desondanks laat de positie van de beroepsgroep leraren te wensen over. 

Advies in voorbereiding

Op welke punten is versterking van de invloed en betrokkenheid van de leraar noodzakelijk en wat is daarvoor nodig? Op verzoek van de Tweede Kamer brengt de raad met dit advies in kaart wat er is gedaan met eerdere aanbevelingen van de raad rond de versterking van de beroepsgroep leraren. Vervolgens kijkt de raad hernieuwd naar de rol van de leraar vanuit de vraag: Hoe kan de positie van de beroepsgroep worden verstevigd?

Dit advies verschijnt naar verwachting in het derde kwartaal van 2024.