Wetsadvies strategisch personeelsbeleid

De raad buigt zich over het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid. Het wetsvoorstel verplicht besturen in het po, vo en mbo tot het voeren van strategisch personeelsbeleid en stelt eisen aan dit beleid. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen specifiek gericht op leraren in het po en vo.

Leraren op de gang
Beeld: ©Onderwijsraad

Strategisch personeelsbeleid staat volgens de toelichting bij het wetsvoorstel aan de basis van voldoende en goed personeel en is daarmee een randvoorwaarde voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs waar alle leerlingen en studenten profijt van hebben. De wetsartikelen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en externe inhuur gelden alleen voor leraren  in het po en vo, en beogen bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep leraar, de continuïteit op de onderwijsarbeidsmarkt en daarmee de kwaliteit van het onderwijs door het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties van substantiële omvang. Deze wetsartikelen gelden niet voor het mbo.

De raad toetst het wetsvoorstel aan een aantal criteria. Daarbij let de raad op het spanningsveld tussen overheidszorg en regulering enerzijds en vrijheid van inrichting en autonomie van de onderwijsinstellingen anderzijds. Zo kijkt de raad of het wetsvoorstel en de gekozen wetgevingsinstrumenten passen binnen de algehele sturingsfilosofie van de overheid. Bij de beoordeling van het wetsvoorstel kijkt de raad ook naar het stelsel als samenhangend geheel maar heeft oog voor de bijzondere karakteristieken van de sectoren die toegesneden regelingen rechtvaardigen.

Advies in voorbereiding

Het advies wordt uitgebracht in het kader van de wettelijke adviestaak van de Onderwijsraad bij wetsvoorstellen.

Het advies verschijnt op 31 mei 2024.